Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403281
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-12-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-23/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie lub odzysk

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługa unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie lub odzysk.

CPV: 90.40 00 00-1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przyjęciu do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów wymienionych w tabeli /siwz/. Szacowana wielkość odpadów do zagospodarowania wynosić będzie 6.475 Mg/rok. Odpady będą dostarczane przez Zamawiającego /transport odpadów po stronie Zamawiającego/.
Zagospodarowanie odpadów musi się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1). Posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj.: posiadania zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
2). dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponują instalacją do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów .
3). Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4). O wykluczeniu z postępowania lub odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
5). Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
6). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* .w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie w sprawie posiadanego zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w załączniku 5,
2. Zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, wydane zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
3. Oświadczenie w sprawie posiadania instalacji odzysku i/lub unieszkodliwiania – w przypadku własności lub dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania instalacją odzysku i /lub unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca może polegać potencjale technicznym niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,
5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3,
1). aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik ZUOK – Piotr Możejko –
Tel. 056 621 62 86 , piotr.mozejko@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10/01/2011 r., godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 10/01/2011 r. godz 11.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

siwz zmieniona 05.01.2010

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy

projekt umowy zmieniony 05.01.2011

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza  stosowanie zamiennie kodu 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych  i 07 02 99 Inne niewymienione odpady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienne kodu 07 02 13 i 07 02 99 ze względu na zbliżone właściwości odpadów o wymienionych kodach.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-12-30 08:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-12-30 08:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-21 12:01
Ilość odsłon: 1152
Repozytorium zmian
drukuj