Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4638112
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-12-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UT/ZP-24/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Transport odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługa transportu odpadów.

CPV: 90.51.20.00-9

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów zgromadzonych na terenie placu składowego, będącego częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37/53, do miejscowości Niedźwiedź k/Wąbrzeźna Przewidywana ilość odpadów do przetransportowania w okresie realizacji usługi wynosi około 5000 Mg. Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów cyklicznie przez okres od 5 do 10 dni w miesiącu, minimum dwoma samochodami po dwa kursy dziennie. Przewidywana łączna ilość kilometrów wynosi 40.000. Zamawiający w terminie 2 dni przed planowaną datą świadczenia usługi
w sposób pisemny (faksem lub pocztę elektroniczną) zgłosi wykonawcy zapotrzebowanie na niezbędny transport. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00. – 15.00. Załadunek odpadów na samochody wykonawcy obywać się będzie sprzętem załadunkowym zamawiającego i na koszt zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1 pkt.6.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1). posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności tj.:
posiadaniem uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
i transportu odpadów na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego
w szczególności na następujące kody odpadów:|
03 03 07; 04 02 22; 07 02 13; 07 02 99; 10 01 01; 16 01 99; 16 03 04;
17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 03 80; 17 06 04; 17 09 04; 19 12 12.
2). dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonani zamówienia, tj. dysponowaniem minimum 3 samochodami samowyładowczymi
o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 25m3 i ładowności nie mniejszej
niż 24Mg wraz z obsługą.
3). sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykonawcy, którzy posiadają wymagane prawem ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC i OC przewoźnika drogowego
na kwotę minimum 100 000 PLN.
4). Wykonawca może polegać potencjale technicznym niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty.
5). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* .w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 oraz następujące dokumenty
potwierdzające spełnienie warunku:
1). licencja na wykonywanie krajowego transportu rzeczy,
2). decyzja - pozwolenie na transport odpadów na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3,
1). aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166;
renata.markiewicz@mpo.torun.pl,
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik ZUOK –
- tel. 56 621 62 86; piotr.mozejko@mpo.torun.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10/01/2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 10.01/2011 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-12-30 09:15
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-12-30 09:15
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-25 09:16
Ilość odsłon: 1448
Repozytorium zmian
drukuj