Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643433
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-02-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NT/01/11
rodzaj:dostawa
tryb:Przetarg nieograniczony bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p.
przedmiot: Części zamienne do silnika zamiatarki m. Johnston


I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa części zamiennych do silnika typu HR 494 HT3 zainstalowanego w zamiatarce m. Johnston rok produkcji 2000 według załączonego wykazu – załącznik nr 1
III. Wymagania do przedmiotu zamówienia:
1.Części zamienne powinny odpowiadać co do jakości i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania .
2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych w I klasie jakości części zamiennych do silnika HT 494 HT3 od zamiatarki Johnston ujętych w specyfikacji asortymentowo-ilościowej , którą stanowi załącznik nr 1 .
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone części zamienne.
4.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć części zamienne do siedziby Zamawiającego.
5. Termin płatności 14 dni od daty dostawy części zamiennych do siedziby Zamawiającego.
IV. Termin wykonania zamówienia : od 28.02 2011 r.
V. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty
.
2.Opis przedmiotu zamówienia wg załączonego wykazu części zamiennych - załącznik nr 1.
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt
VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 14.02.2011 r. Termin otwarcia ofert 14.02. 2011 r. godz.1030
Okres związania z ofertą 30 dni.
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia /pdf/

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-02-09 13:45
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-02-09 13:45
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-15 08:57
Ilość odsłon: 1699
Repozytorium zmian
drukuj