Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645613
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-02-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NT/01/11
rodzaj:usługa
tryb:Przetarg nieograniczony bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Remont kapitalny silnika turbodoładowanego - samochód m. LIAZ

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Przedmiot zamówienia:
Remont kapitalny silnika turbodoładowanego od samochodu m. LIAZ typ 110.850 rok produkcji 1986 w ilości 1 szt. Szczegółowy zakres remontu silnika w Załączniku nr 1.
III. Wymagania do przedmiotu zamówienia:
1.Transport silnika przeznaczonego do remontu z siedziby Zamawiającego do miejsca wykonania remontu oraz transport powrotny ( po wykonaniu remontu) do magazynu Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Wykonanie remontu kapitalnego silnika wg zakresu rzeczowego przedstawionego w Załączniku nr1
3.Zdanie silnika po remoncie do magazynu Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.Wykonanie napraw gwarancyjnych zgodnie z zasadami opisanymi w projekcie umowy.
5. Dostarczenie wydruków z naprawy silnika:
- ciśnienie oleju
- ciśnienie sprężania na tłokach
- zadymienie
- diagnostyki wtryskiwaczy w tym ciśnienie wtrysku oraz spadku ciśnienia wtryskiwacza
6. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze minimum 12 miesięcy.
8. Termin płatności 14 dni od daty protokolarnego odbioru silnika po remoncie w siedzibie Zamawiającego.
IV. Termin wykonania zamówienia :
Dziesięć dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty .

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Zamawiający przyjmuje jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2.Opis oferowanej usługi - zakres, warunki serwisu i gwarancji. VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt
VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do godz 10:00 dnia 03.03.2011 r. Termin otwarcia ofert 03.03. 2011 r. godz.10:30
Okres związania z ofertą 30 dni.
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%.

Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-02-22 09:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-02-22 09:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-03 14:41
Ilość odsłon: 1566
Repozytorium zmian
drukuj