Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643356
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-03-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-03/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ogumienie samochodowe

 

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia samochodowego

CPV: 19.51.11.00-2 - ochraniacze dętek
19.51.12.00-3 - dętki
34.35.21.00-0 - opony do samochodów ciężarowych

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opon nowych
i regenerowanych, dętek i ochraniaczy dętek w następujących asortymentach i ilościach:
- opony bezdętkowe radialne samochodowe – 250 szt.
- opony dętkowe radialne samochodowe -114 szt.
- opony dętkowe ciągnikowe, rolnicze, przemysłowe, budowlane - 49 szt.
- dętki samochodowe, ciągnikowe i do przyczep- 123 szt.
- ochraniacze dętek – 72 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaje oczekiwanych asortymentów i wielkość dostaw zawarto w rozdziale II siwz – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym warunku zamawiający nie precyzuje
szczegółowych wymagań,
2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj., wykonawcy, którzy dysponują minimum jednym punktem obsługi klienta zdolnym zrealizować zamówienie częściowe w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający w tym warunku nie stawia szczegółowych wymagań.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/*niespełna.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3. I poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- oświadczenie, że oferowane opony posiadają świadectwo homologacji,
- opis oferowanego asortymentu wg tabeli – Rozdział II siwz „Opis przedmiotu zamówienia”.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166;
renata.markiewicz@mpo.torun.pl
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem :
Kierownik Działu Technicznego - Kazimierz Witt, tel. 56 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 31/03/2011 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 31/03/2011 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne nie wcześniej niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

siwz - pdf

Rozdział II - opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III - formularze

Rozdział IV - projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-03-21 09:35
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-03-21 09:35
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-27 12:30
Ilość odsłon: 998
Repozytorium zmian
drukuj