Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645469
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-04-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-04/2011
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych

Zamówienie o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w 
art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.

CPV: 25.22.33.00-3 E029-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wykonanych z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości typu PE- HD pojemniki przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących parametrach: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników typu MGB 120, przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących parametrach:
 rok produkcji 2011
 pojemnik koloru zielonego
 pojemność 120 litrów
 pojemniki wykonane z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej
    gęstości (PE-HD)
 dwukołowy system jezdny tj. dwa koła
 na korpusie pojemników wytłoczony napis „MPO Sp. z o.o. w Toruniu”
    lub logo MPO Sp. z o.o. w Toruniu
 na pokrywie wytłoczony kolejny numer pojemnika
 kółka o średnicy 200 mm
 na pokrywie pojemnika wytłoczone : „nie wrzucać gorącego popiołu”
 pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
    posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
 atest PZH
 zgodność z normą PN-EN/840

Wielkość dostawy – 900 sztuk.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością wykonanie minimum jednej dostawy pojemników do gromadzenia odpadów okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 30 000,00 zł (netto) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp, poprzez złożenie oświadczenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt.1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez zamawiającego:
W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Wykonawca winien przedłożyć:
- specyfikację techniczną oferowanych pojemników z barwną fotografią,
- deklarację zgodności z normą,
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- atest PZH.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem –
Dyspozytor – kontroler usług Wojciech Dąbrowski - tel. 56 63 98 121.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 26 /04/2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 26/04/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz -

oswiadczenia

projekt umowy

Pytanie

Czy znany jest format numeracji i wzór logo?

Wzór logo jest znany: kolorystyka biało -zielona, rozmiary : wys.12,5 cm; szer. 13 cm.

Numeracja tłoczona o rozmiarze ok.12 mm wysokości.

wzór logo

Pytania 20.04.2011

Czy zamawiający dopuszcza wytłoczony na korpusie napis "MPO Sp. z o. o Toruń" o wymiarach 64x230 mm?

Odp.: Tak

Czy zamawiający dopuszcza wytłoczony na pokrywie pojwmnika kolejny numer o wysokości 10 mm?

Odp.: Tak

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-04-15 12:50
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-04-15 12:50
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-05 11:27
Ilość odsłon: 1453
Repozytorium zmian
drukuj