Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645555
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-04-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AS/P-25/11
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Akumulatory samochodowe

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodowych akumulatorów rozruchowych ołowiano-kwasowych o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1.
- fabrycznie nowe
-rok produkcji 2011-2012
Wielkość zamówienia – 72 szt.
Sposób realizacji zamówienia.
Zamówienia będą składane na piśmie i realizowane w terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa akumulatorów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy . Zapłata za akumulatory w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT. Pozostałe warunki zostaną określone przy zawieraniu umowy.

Termin wykonania na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1.Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2.Opis przedmiotu zamówienia wg powyższego wykazu akumulatorów samochodowych stosowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 04.05.2011 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 04.05. 2011 r. godz.10.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

opis
wzor umowy

oswiadczenia

zestawienie

umowa

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypaku trudności technicznych związanych z pobraniem załączników proszę o przesłanie meila na adres renata.markiewicz@mpo.torun.pl  lub kazimierz.witt@mpo.torun.pl Pocztą elektroniczna prześlemy potrzebne załączniki.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-04-20 07:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-04-20 07:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-05 11:26
Ilość odsłon: 1034
Repozytorium zmian
drukuj