Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643379
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-04-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RO/ZP-05/2011
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Sprzątanie i zamiatanie ulic

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie i zamiatanie
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie ręczne chodników, parkingów oraz przejść podziemnych na terenie miasta Torunia znajdujących się poza obszarem Zespołu Staromiejskiego. Przez oczyszczanie rozumie się usunięcie piasku i drobnych odpadów (zanieczyszczeń) widocznych gołym okiem oraz przerostów traw i chwastów na całej powierzchni poddanej oczyszczaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem ( określającym położenie i wielkość oczyszczanej powierzchni oraz częstotliwość jej oczyszczania), który zostanie przekazany wykonawcy, po zawarciu umowy. Odpady wytworzone w wyniku oczyszczenia zbierane będą do worków foliowych opatrzonych logo MPO Sp. z o.o. dostarczonych przez zamawiającego w ilości 1 szt.
na 1000 m2 oczyszczonej powierzchni. Wykonawca zapewni pojazd do transportu odpadów zebranych z oczyszczonego terenu do kontenera znajdującego się na terenie bazy
MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu.
Przedmiot zamówienia obejmuje oczyszczenie:
- chodników komunalnych z częstotliwością 2 razy w miesiącu o łącznej powierzchni -121 847,00 m2,
- parkingów komunalnych oczyszczanych z częstotliwością 1 raz w miesiącu o łącznej powierzchni - 51 880, 00 m2,
- przejść podziemnych z częstotliwością oczyszczania 2 razy w tygodniu o łącznej powierzchni - 2 718,00 m2.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części [Pakiety]
Pakiet I obejmuje oczyszczanie chodników komunalnych i parkingów o łącznej powierzchni oczyszczanej jednorazowo 93 138,66 m2 w tym:
1. Chodniki komunalne - 52 789,66 m2 w tym:
- Podgórz, Rudak, Czerniewice - 29 309,76 m2,
- Przedmieście Bydgoskie i Działki Józefa - 23 479,90 m2,
2. Parkingi komunalne na Przedmieściu Bydgoskim - 40 349,00 m2,

Pakiet II obejmuje oczyszczanie chodników komunalnych, parkingów i przejść podziemnych o łącznej powierzchni 83 306,34 m2 w tym:
1. Chodniki komunalne - 69 057,34 m2 w tym:
- Przedmieścia Chełmińskie,Jakubskie i Mokre, Wrzosy – 47 640,34 m2,
-Rubinkowo, Kaszczorek i Bielawy - 21 417,00 m2,
2. Parkingi komunalne na Przedmieściu Jakubskim i Mokrym – 11 531,00 m2,
3. Przejścia podziemne 4 lokalizacje - 2 718,00 m2.

CPV: 90 61 00 00 - 6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.10.2011 r..

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością przynajmniej jednej usługi sprzątania i zamiatania ulic (w warunkach zimowych lub letnich) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 50 000 zł/netto (dotyczy każdej części zamówienia).W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i do świadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie usług.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym do transportu ludzi i sprzętu i minimum 4 osobami na stanowiskach robotniczych mogącymi wykonać niniejsze zamówienie,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawcy winni udokumentować ,że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 do siwz, oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
- wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (min.1 o wartości minimum 50 000 zł)
i dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością
- wykaz narzędzi i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- oświadczenie w sprawie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1)
z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp – zał3.1 siwz

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku , polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt.11 niniejszej siwz dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.2 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
Oferta wspólna (konsorcja/spółki cywilne)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie wini spełnić warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków - wyspecyfikowane
powyżej każdy z osobna.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – - tel. 56 63 98 113.
specjalista ds. oczyszczania Zbigniew Czyżniewski

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05 /05/2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 05/05/2011 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz pdf

przedmiot zamówienia

formularze do pobrania

projekt umowy

siwz

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-04-26 07:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-04-26 07:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-20 11:47
Ilość odsłon: 1461
Repozytorium zmian
drukuj