Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643465
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-05-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MS/ZP-07/2011
rodzaj:robota budowlana
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Robota budowlana w zakresie budowy magazynów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty nad składem soli na terenie MPO Spółka z o. o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
Zakres prac obejmuje wykonanie:
1. zapewnienie obsługi geodezyjnej,
2. przygotowanie terenu pod budowę,
3. roboty ziemne,
4. betonowanie konstrukcji zbrojonych,
5. wykonanie konstrukcji dachu,
6. wykonania pokrycia dachu (deskowanie + papa),
7. roboty w zakresie naprawy betonów,
8. roboty budowlane wykończenie,
9. roboty budowlane z zakresu rurociągu do odprowadzenia ścieków (deszczówki),
10. roboty budowlane w zakresie przewodów elektrycznych i oświetlenia wiaty,
11. przygotowanie dokumentów odbiorowych dla wykonanego obiektu w trzech egzemplarzach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Rozdział II siwz.
2. przedmiar robót – Rozdział II siwz .
3. dokumentacja projektowo- techniczna – Rozdział IIsiwz.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonaną robotę budowlaną co najmniej
36 – miesięcznej gwarancji.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający przewiduje powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie.

CPV: 45.21.32.21 - 8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: 12.10.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy winni wykazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu kubaturowego o wartości netto minimum 300 000 PLN wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - wykonawcy winni wykazać, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym warunku wymagane jest wykazanie, dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, mającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, która pełniła funkcje kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub remont kapitalny obiektów kubaturowych o wartości łącznej kontraktów na minimum 250 000 zł/netto. Ponadto wymagane jest wykazanie, dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika robót elektrycznych mającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz wymagane jest wykazanie, dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem budowy na kwotę co najmniej 200 000 zł.

4. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.


Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział III załącznik nr.2 siwz.

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Rozdział III zał.5 siwz .

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia , a także zakres wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają wymagane uprawnienia - Rozdział III zał.6 siwz.

4. Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  o wartości co najmniej 200 000 zł.

5. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12, od 1- 5 włącznie.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – Rozdział III, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział III, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Inne niezbędne dokumenty , które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - wg zał.1 Rozdział III siwz .
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru zawartego w Rozdział III siwz, zał.1.
4. O ile dotyczy Rozdział III zał.4 siwz.
5. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem –
- specjalista ds. inwestycji i remontów –Teresa Licau - tel. 56 63 98 139.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 01 /06/2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 01/06/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdzial II - Opis przedmiotu zamowienie

- dokumentacja i przedmiar na roboty elektryczne

1. pdf

2. pdf

3. pdf

4. pdf

5. pdf

6. pdf

- dokumentacja sanitarna

1. pdf

2. pdf

3. pdf

4. pdf

5. pdf

6. pdf

- dokumentacja budowlana

1 pdf

2 pdf

3 pdf

4 pdf

5 pdf

6 pdf

7 pdf

8 pdf

9 pdf

10 pdf

11 pdf

12 pdf

13 pdf

14 pdf

15 pdf

16 pdf

Rozdzial III - Formularze

Rozdzial IV - Projekt umowy - pdf


Postępowanie ogłoszono dnia 16/05/2011 r.

Sprostowanie - dotyczy punktu w ogłoszeniu i siwz 
Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W punkcie 4 ogłoszenia  - winno być:
Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  o wartości co najmniej 200 000 zł, również w pkt12, ppkt4 siwz winno być : 200 000 zł.

Pytanie z dnia 25.05.2011

Proszę o sprecyzowanie klasy drewna klejonego z jakiej ma być wykonana konstrukcja dachu?

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiału zgodnie z obecnie obowiązującą normą.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-05-16 13:47
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-05-16 13:47
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-20 11:47
Ilość odsłon: 1340
Repozytorium zmian
drukuj