Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643335
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-05-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WN/ZP-08/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Waga osiowa dynamiczna do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 Mg


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wagi osiowej dynamicznej do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 Mg. Waga zostanie zamontowana na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w Rozdziale II siwz.

CPV: 38 31 12 00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: 6 (42 dni) tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawcy winni wykazać, że dysponują minimum jednym punktem serwisowym gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie województwa – Kujawsko- Pomorskiego.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej- zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt.12.1 siwz dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Inne niezbędne dokumenty , które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik ZUOK, Piotr Możejko – Tel. 56 610 80 01.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 30/05//2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 30/05//2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdiał II - Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Załącznik do opisu - posadowienie wagi -dane techniczne

Rozdział III - formularze

Rozdział IV - projekt umowy


Postępowanie ogłoszono dnia 19/05/2011 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-05-19 12:06
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-05-19 12:06
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-20 11:47
Ilość odsłon: 1152
Repozytorium zmian
drukuj