Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643437
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-05-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-06/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Worki do gromadzenia odpadów
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę potrzeb zamawiającego dostawa worków do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu LDPE wykonanych z tworzyw dopuszczonych do obrotu i stosowania przeznaczonych do gromadzenia odpadów. Worki winny nadawać się do recyklingu. Wielkość zamówienia: 958 200 sztuk w różnych asortymentach.

CPV: 19.52.00.00- 7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: 01.07.2011 r. – 30.06.2012r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy winni wykazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum trzech (3) dostaw worków foliowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o łącznej wartości wskazanych dostaw minimum 400 000,00 zł (netto). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw,

2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, - w celu spełnienia niniejszego warunku wykonawcy winni oświadczyć, że dysponują potencjałem technicznym i kadrowym umożliwiającym im realizację dostaw sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych w ilościach i asortymentach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego,

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
2. Wykaz wykonanych dostaw w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały należycie wykonanie.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w siwz dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1. Wzory worków. Wraz z ofertą należy złożyć po 10 sztuk z każdego rodzaju worków znakowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego w opakowaniach zbiorczych wg opisu zwartego w Rozdziale II siwz. Na etapie składania ofert zamawiający wymaga, aby na workach zostały umieszczone nadruki o żądanej w opisie zawartym w Rozdziale II wielkości i sekwencji natomiast treść nadruku nie ma znaczenia.
2. Szczegółowe określenie oferowanego przedmiotu zamówienia.
3. Atest higieniczny PZH – komunalny.

Inne niezbędne dokumenty , które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.
2. Wykaz cen jednostkowych.
3. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
5. Zaparafowany projekt umowy.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
kontroler dokumentów – Karolina Dombrowska – Tel. 56 63 98 107.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03/06//2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 03/06//2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz dla Wykonawcy

Rozdział III - Formularze

Rozdział IV - Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-05-26 13:52
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-05-26 13:52
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-21 08:04
Ilość odsłon: 1149
Repozytorium zmian
drukuj