Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643308
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-05-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-04/2/2011
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.
CPV: 25.22.33.00-2 E029-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości typu PE- HD przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych w następujących asortymentach i ilościach:
- pojemniki o pojemności 1100 l – typu MGB-1100 w ilości 20 szt. przystosowanych
do gromadzenia odpadów suchych,
- pojemniki o pojemności 1100 l – typu MGB-1100 w ilości 65 szt. przystosowanych
do gromadzenia odpadów niesegregowanych,
- pojemniki o pojemności 240 l – typu MGB-240 w ilości 410 szt. przystosowanych
do gromadzenia odpadów niesegregowanych.
Wielkość dostawy – 495 sztuk.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum jednej dostawy pojemników do gromadzenia odpadów okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 30 000,00 zł (netto) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw,

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,

4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp, poprzez złożenie oświadczenia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
2. Wykaz wykonanych dostaw w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca ich wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały należycie wykonanie
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp i poniżej wymienione dokumenty:
aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział III załącznik 3.1 siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1. Szczegółowe określenie oferowanego przedmiotu zamówienia wg opisu zwartego
w Rozdziale II siwz z wykorzystaniem zamieszczonego formularza.
2. Specyfikację techniczną i barwne fotografie oferowanych pojemników.
3. Atest higieniczny PZH .

12.3 Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia
jest zobowiązany złożyć.
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami – wg zał.1 Rozdział III siwz.
2. Wykaz cen jednostkowych – wg opisu zawartego w Rozdziale II.
3. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom.
5. Zaparafowany projekt umowy.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem –
Dyspozytor – kontroler usług Wojciech Dąbrowski - tel. 56 63 98 121.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 07.06.2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 07/06/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.


siwz - pdf

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III - Formularze

Rozdział IV - Projekt umowy - pdf

Zamawiający wyjaśnia:

dotyczy  Rozdziału II - opis przedmitu zamówienia  

Nazwa firmy Zamawiającego może być wytłoczona na korpusie pojemników w wersji skrótu MPO sp. zo.o. w Toruniu lub w wersji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. zo.o. w Toruniu

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-05-30 07:20
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-05-30 07:20
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-27 08:13
Ilość odsłon: 1089
Repozytorium zmian
drukuj