Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643312
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-06-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-09/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki metalowe do gromadzenia odpadów wraz z usługą naprawy kontenerów bądących w eksploatacji


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników metalowych do gromadzenia odpadów wraz
z usługą naprawy kontenerów będących w eksploatacji.

CPV:44.61.38.00-8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych metalowych ocynkowanych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 1100 litrów w ilości 127 szt. wraz
z usługą remontu kontenerów metalowych typu KP-7’; 6,5 m3, ZW-28 będących
w eksploatacji w ilości 20 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto
w Rozdziale II. Rozdział III zawiera projekt umowy. Projekt stanowi integralną część niniejszej siwz. Przygotowując ofertę należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności w nim zawarte mające wpływ na cenę oferty

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie przez siebie wybraną część lub na całość zamówienia.
Pakiet I – dostawa pojemników nowych,
Pakiet II - naprawa kontenerów będących w eksploatacji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy winni wykazać posiadanie wiedzy
i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum jednej
dostawy pojemników do gromadzenia odpadów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości
minimum 90 000,00 zł (netto). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie wykonywanych obecnie dostaw – Pakiet I,
doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum jednej
usługi naprawy pojemników do gromadzenia odpadów okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie
o wartości minimum 30 000,00 zł (netto). W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia
poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw - Pakiet II.

2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - zamawiający w tym warunku nie precyzuje wymagań szczegółowych,

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Rozdział III, załącznik 2.
2. Wykaz wykonanych dostaw ( Pakiet I) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały należycie wykonanie – Rozdział III, załącznik 5.
Wykaz wykonanych usług ( Pakiet II) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały należycie wykonanie – Rozdział III, załącznik 5.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – Rozdział III, załącznik 3. I poniżej wymienione dokumenty:
1) aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział III załącznik 3.1 siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Pakiet I -
1. Oświadczenie – Rozdział III zał.7
2. Specyfikacja techniczna oferowanych pojemników deklaracja zgodności z normą, certyfikat na znak bezpieczeństwa. Z przedłożonych dokumentów musi jasno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego i określone w Rozdziale II siwz.
3. Fotografie oferowanych pojemników.
Pakiet II
1. Oświadczenie wg załącznik nr 6 zawarty w Rozdziale III .

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest
zobowiązany złożyć.
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami – wg zał.1 Rozdział III siwz dla każdej
części zamówienia oddzielny
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
5. Zaparafowany projekt umowy.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem - Regina Jabłońska, tel.56 63 98 150,
regina.jablonska@mpo.torun.pl
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem –
Dyspozytor – kontroler usług Wojciech Dąbrowski - tel. 56 63 98 121.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 07.07.2011 r.,
godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 07/07/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdiał II - Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Rysunek pojemnika - pdf

Rozdział III - Formularze

Rozdział IV - Projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-27 08:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-27 08:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-21 08:39
Ilość odsłon: 1019
Repozytorium zmian
drukuj