Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645450
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-06-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BS/P-38/2011
rodzaj:dostawa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Dostawa bram segmentowych /2 sztuki/ wraz z montażem

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa przemysłowych bram segmentowych z napędem elektrycznym sterowanych z przycisku i awaryjnie otwieranych na łańcuch ze standartowymi drzwiami przejściowymi, łącznie z ich montażem w budynku warsztatu głównego na terenie bazy MPO. Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 .
- fabrycznie nowe
- rok produkcji 2011
- wielkość dostawy 2 szt.
Parametry techniczne bram:
- płyta bram wykonana z podwójnych płyt stalowych o rozmiarach 4,2 m wysokość , 3,7 m szerokość . Płyty wykonane z ocynkowanej blachy stalowej , wnętrze pomiędzy płytami wypełnione pianką poliuretanową , grubość konstrukcji w granicach 42/40 mm. Współczynnik izolacji cieplnej 1,64 W/m2K.
- płyta stalowa bram zabezpieczona na zewnątrz i wewnątrz warstwą gruntującej farby poliestrowej . Pozostałe stalowe elementy bramy winne być ocynkowane ogniowo, sprężyny skrętne gruntowane. Płyty bram malowane od wewnątrz na biało ,na zewnątrz na kolor zielony wg palety RAL 6019 , (Wykonawca może skorygować żądaną kolorystykę dla bram w siedzibie Zamawiającego poprzez porównanie oferowanego koloru do istniejących bram w budynku) od strony zewnętrznej z fakturą stucco [skórka pomarańczy]
- ościeżnica i prowadzenie . Ościeżnica zamknięta profilowana wykonana ze stali ocynkowanej z przykręconymi prowadnicami ( standard).
- drzwi serwisowe standard umiejscowione w bramie centralnie z samozamykaczem i mikrowyłącznikiem drzwi.
- wyposażenie bram w napęd elektryczny z sterowaniem z przycisku oraz awaryjnym otwieraniem na łańcuch .
-zabezpieczenie bram krawędziowe optyczne, plus fotokomórki .
- zamykanie i otwieranie bram od wewnątrz za pomocą konsoli sterującej i wyposażonych w rygiel ręczny.
- wyposażenie bram w zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn i zerwaniem linek .
- uszczelnienie – uszczelka przypodłogowa z 2 – komorowych profili z podwójną wargą , uszczelki boczne , uszczelnienie nadproża , uszczelki pomiędzy segmentami.
Do obowiązków Wykonawcy należy :
-adaptacja otworów bram wjazdowych budynku głównego warsztatu do zainstalowania nowych bram (wykonania konstrukcji pod montaż bram i roboty murarskie wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej 400V) – Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego dokonać oceny zakresu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania dotychczasowych wymiarów otworów bram wjazdowych 4,2 m wysokość , 3,7 szerokość.
Wymagany minimalny okres gwarancji na bramy wynosi 24 miesiące
III. Sposób realizacji zamówienia:
Dostawa i montaż przemysłowych stalowych bram segmentowych z napędem elektrycznym sterowanych z przycisku , awaryjnie otwieranych na łańcuch z drzwiami serwisowymi w bramie w budynku warsztatu głównego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego. Zapłata za bramy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT. Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania umowy do dnia 15.08.2011r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia spełniający parametry techniczne określone przez Zamawiającego.
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 14.07.2011r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert 14.07.2011r. o godz. 10:30
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp.


Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-30 08:52
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-30 08:52
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-20 10:22
Ilość odsłon: 993
Repozytorium zmian
drukuj