Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645546
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-06-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DŻ/P-39/2011
rodzaj:dostawa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Żarówki samochodowe, chemia samochodowa, przewody elektryczne, smarowniczki, materiały ścierne

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem i na koszt dostawcy do magazynu Zamawiającego – MPO Sp. z o.o. w Toruniu ul Grudziądzka 159 żarówek samochodowych , materiałów do cięcia i szlifowania, smarowniczek ujętych w specyfikacji asortymentowej. Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1 i nr 1a.
Dostawy będą się odbywać sukcesywnie , zgodnie z zapotrzebowaniem przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia bezpośrednio do Wykonawcy. Dostarczony asortyment musi posiadać wymagane atesty (CE) , certyfikaty i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej , Wykonawca przedstawi przy pierwszej dostawie i na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądż lepszych w stosunku do żądanego asortymentu. Składając ofertę równoważną wykonawca oryginalne części może zastąpić częściami , równoważnymi , cechującymi się właściwościami o nie gorszych parametrach niż stosowane przez producenta pojazdu. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. W przypadku części równoważnych należy podać nazwę producenta części równoważnych , oraz dołączyć „ksero” z katalogu producenta tych części potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcę zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „magazynu konsygnacyjnego” z asortymentem w ramach podpisanej umowy zgodnie z załącznikiem1a. Towar umieszczony w magazynie konsygnacyjnym podlegać będzie rozliczeniu dopiero w momencie faktycznego wykorzystania przez Zamawiającego.
III. Sposób realizacji zamówienia:
Zamówienia będą składane na piśmie i realizowane w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zapłata za dostarczony asortyment w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT. Pozostałe warunki zostaną określone przy zawieraniu umowy.
IV. Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia spełniający parametry techniczne określone przez Zamawiającego.
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 14.07.2011r. do 
godz. 1000 Termin otwarcia ofert 14.07.2011r. o godz. 1030
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100% .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp.

Formularz ofertowy

Projekt umowy - pdf

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1a do umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-06-30 09:11
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-06-30 09:11
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-20 10:22
Ilość odsłon: 955
Repozytorium zmian
drukuj