Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643304
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-07-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DP/ZP-10/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Piasek o granulacji do 4 mm


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku o granulacji do 4 mm.

CPV: 14.21.10.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oczekuje sukcesywnych dostaw piasku o przekroju ziaren do 4 mm, bez zawartości substancji organicznych, grubych frakcji, glin, mułów i innych zanieczyszczeń do zwalczania śliskości zimowej za pomocą sprzętu mechanicznego w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem zamawiającego, a zależnych od warunków atmosferycznych, których nie można przewidzieć obecnie. Piasek winien spełniać wymagania PN-EN 12620. Kruszywa do betonu (mieszanka kruszywa naturalnego, drobna o granulacji do 4 mm, bez zanieczyszczeń obcych, klasa II). Zamówiony u wykonawcy piasek zamawiający odbierze własnym transportem i na własny koszt. Załadunek piasku będzie się odbywał urządzeniami wykonawcy. Wielkość zamówienia wynosi 7 000 Mg. Termin realizacji zamówień częściowych – 3 dni kalendarzowe od daty złożenia pisemnego zamówienia.
Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagą przygotowując ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu jakościowego oferowanego przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy.

Termin realizacji: od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
1. Posiadania wymaganych prawem uprawnień do wykonania zamówienia tj. wymagane jest wykazanie, przez wykonawców, że posiadają pozwolenie wodno – prawne (Ustawa z dnia 11.10.2001 prawo wodne Dz. U z 2001 Nr 115, poz.1229 lub koncesję na wydobycie kruszyw – (Ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 173, poz.1807 ze zm.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w tym warunku zamawiający nie precyzuje
szczegółowych wymagań.
3. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców dysponowanie
minimum jednym punktem pozyskiwania piasku (żwirownią, składnicą) położonym
w odległości nie większej niż 20 km od siedziby zamawiającego (licząc dojazd
najkrótszą drogą publiczną) wyposażonym w minimum jedno urządzenie służące do 
załadunku piasku.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający w tym warunku nie stawia szczegółowych wymagań.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/*niespełna.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,
2. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem pozwolenia - wodno-prawnego
na wydobycie kruszywa wydanego na podstawie ustawy z dnia 11 października 2001 r.
– Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.) lub koncesja na wydobywanie
kruszyw wydana na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 ze zm.)

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3. I poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- Dokumenty potwierdzające jakość oferowanych dostaw – certyfikat lub deklaracja zgodności
z normą PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (mieszanka kruszywa naturalnego, drobna o granulacji do 4 mm, bez zanieczyszczeń obcych, klasa II).

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem: - Regina Jabłońska, tel.56 63 98 150;
regina.jablonska@mpo.torun.pl
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Łukasz Naskręt, tel. 56 63 98 112.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 18/07/2011 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 18/07/2011 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne nie wcześniej niż w terminie 5 dni licząc
od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

siwz /pdf/

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy /pdf/

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-07-07 12:34
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-07-07 12:34
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-27 11:14
Ilość odsłon: 1054
Repozytorium zmian
drukuj