Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2272783
ostatnia edycja treści:
2021-09-27 08:45:32

Władze i organy spółki

Władze Spółki stanowią:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW :
Prezydent Miasta Torunia

RADA NADZORCZA:
Przewodnicząca: Jolanta Kowalska
Zastępca Przewodniczącej: Artur Zduński
Sekretarz: Zbigniew Czyżniewski

ZARZĄD:
Prezes: Piotr Rozwadowski
Zastępca Prezesa: Grzegorz Brożek

PROKURENT:
Główna Księgowa: Honorata Ikiert


Komptencje Zarządu Spółki:

 1. prowadzenie spraw Spółki i reprezentacja Spółki;
 2. wykonywanie wszelkich spraw nie zastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub umową Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej;
 3. możliwość powoływania pełnomocników;
 4. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga współudziału dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem;
 5. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagana pisemnego powiadomienia Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki;
 6. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych) wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej;

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;
 2. ocenianie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocenianie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 3. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 4. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;
 5. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów;
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 8. opiniowanie projektów zmian umowy Spółki, wnoszonych przez Zarząd;
 9. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
 10. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki;
 11. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki;
 5. ustalanie wysokości i terminów dopłat;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów;
 9. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania;
 10. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów;
 11. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego;
 12. tworzenie funduszy celowych;
 13. zmiana umowy Spółki;
 14. uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
 15. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń czlonków Zarządu oraz zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przy uwzględnianiu postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.);
 16. inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował Aneta Mądrzejewska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-19 08:27
Ilość odsłon: 13736
Repozytorium zmian
drukuj