Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643467
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-07-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PPoż/P-40/2011
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przespiów uPzp.
przedmiot: Prowadzenie usług w zakresie p.poż.

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług w zakresie p.poż. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu polegających na legalizacji, naprawie i konserwacji podręcznego sprzętu p.poż; badaniu i naprawie sieci hydrantowych; oznakowania obiektów MPO znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN.
Usługi będą się odbywać sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Dostarczony zgodnie ze specyfikacją sprzęt musi posiadać wymagane atesty (CE)
i certyfikaty.

III. Sposób realizacji zamówienia:
Usługi będą realizowane w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zapłata za dostarczony asortyment w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT. Pozostałe warunki zostaną określone przy zawieraniu umowy.

IV. Termin obowiązywania umowy: 01.09.2011 – 31.08.2014.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Specjalista ds. BHP Teresa Różycka tel. 608 43 23 85

VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 09.08.2011 r. do godz. 10.00. Termin otwarcia ofert 09.08.2011r. o godz. 10.30 .

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100% .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-07-13 10:13
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-07-13 10:13
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-14 09:37
Ilość odsłon: 1123
Repozytorium zmian
drukuj