Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643314
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-08-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/P-42/2011
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Remont suwnic pomostowych podwieszanych

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont bieżący suwnic pomostowych podwieszanych o następujących numerach identyfikacyjnych nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy:
- UDT 3303900423 nr fabryczny 239344 rok produkcji 1984 rozpiętość 9,0m udźwig 5 ton Wytwórca Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych w Gliwicach.
- UDT 330390422 nr fabryczny 39345 rok produkcji 1984 rozpiętość 9,0 m udźwig 5 ton Wytwórca Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych w Gliwicach
Zakres prac remontowych:
- wymiana kasety sterowniczej
- wymiana przewodu zasilania kasety sterowniczej
- wymiana styczników w szafach sterowniczych
- wymiana liny nośnej mechanizmu podnoszenia
- regulacja hamulców
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- przygotowanie do odbioru dozorowego w UDT, próby i odbiór dozorowy z wpisem o dopuszczeniu do eksploatacji w książce rewizyjnej.
Uwaga:
- ciężary do prób dostarczy Zamawiający
Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 24 miesiące.
III. Sposób realizacji zamówienia:
- Wykonawca zapewni koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego oraz specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad pracami wyszczególnionymi w zakresie prac remontowych .
- Wykonawca zapewni że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem umowy będą posiadali odpowiednie uprawnienia.
- Wykonawca zapewni , że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem umowy będą przeszkoleni przez służby BHP i Ppoż Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w ruchu próbnym wyremontowanych urządzeń.
- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac objętych niniejszą umową.
- w czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z zaniedbania , niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną , przepisami BHP i Ppoż, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.
Zapłata za bramy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT. Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania umowy: do dnia 31.08.2011r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia spełniający parametry techniczne określone przez Zamawiającego.
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 08.08.2011r. do godz. 1000 Termin otwarcia ofert 08.08.2011r. o godz. 1030
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%.

Zamawiający zastrzega sobie pawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp.

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-01 12:49
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-01 12:49
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-16 10:30
Ilość odsłon: 1084
Repozytorium zmian
drukuj