Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643330
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-08-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CzZ/ZP-11/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Części zamienne do samochodów marki Star, Jelcz, Volvo

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem
i na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Toruniu przy
ul. Grudziądzkiej 159 części zamiennych nowych do samochodów specjalizowanych
m. Star SMW typ 1142 Turbo; Jelcz typ P422K, Jelcz typ 315/325, Volvo typ FM9.
Zamawiający oczekuje w ramach świadczenia przedmiotu zamówienia utworzenia na terenie magazynu Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy „depozytu” dla części zamiennych ujętych w specyfikacjach asortymentowo- ilościowych zawartych w Rozdziale II siwz – Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 34 30 00 00-0

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pakiet nr 1. – części do samochodu m. STAR SMW 1142 Turbo
Specyfikację asortymentowo -ilościową stanowi załącznik nr 1 i nr 1a –Rozdział II siwz
Pakiet nr 2. – części do samochodu m. JELCZ P422K
Specyfikację asortymentowo- ilościową stanowi załącznik nr 2 i nr 2a - Rozdział II siwz
Pakiet nr 3. – części do samochodu m. JELCZ 315/325
Specyfikację asortymentowo- ilościową stanowi załącznik nr 3 i nr 3a - Rozdział II siwz
Pakiet nr 4. – części do samochodu m. Volvo FM
Specyfikację asortymentowo- ilościową stanowi załącznik nr 4 i nr 4a - Rozdział II siwz

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawcy nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykonawcy nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział III załącznik nr.2 siwz.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – Rozdział III, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział III, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Inne niezbędne dokumenty , które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - wg zał.1 Rozdział III siwz .
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru zawartego w Rozdział III siwz, zał.1.
4. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
5. Opis przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 1,2,3,4, i 1a,2a,3a,4a, Rozdział II siwz w zależności od Pakietu, który Wykonawca ma zamiar realizować.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem:
kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt - tel.56 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 17/08//2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 17/08//2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

SIWZ - pdf

Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1: 

Załącznik nr 1

Zalącznik nr 1a

Pakiet 2: 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Pakiet 3: 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Pakiet 4: 

Załącznik 4

Załącznik nr 4a

Formularze

Projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-04 11:52
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-04 11:52
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-12 14:01
Ilość odsłon: 1330
Repozytorium zmian
drukuj