Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645495
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-08-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-12/2011
rodzaj:usluga
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odpadów

CPV: 90 08 00 00-1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sukcesywnym przyjmowaniu do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez ich biologiczną obróbkę (przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiące frakcję podsitową 20 – 80 mm.
Szacowana ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 3 500 Mg/rok. Odpady będą odbierane od Zamawiającego z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
z siedzibą w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53, transportem Wykonawcy.
Zagospodarowanie odpadów musi się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj.: posiadania zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, posiadaniem uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i transportu odpadów na terenie kraju na minimum następujący kod odpadów
19 12 12.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponują instalacją do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów .
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykonawcy nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział II załącznik nr 2 siwz.
2. Zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, wydane zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
3. Decyzja - pozwolenie na transport odpadów na terenie kraju, zgodnie z art.28 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
4. Oświadczenie w sprawie posiadania instalacji odzysku i/lub unieszkodliwiania – w przypadku własności lub dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania instalacją odzysku i /lub unieszkodliwiania odpadów.
5. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12 siwz .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – Rozdział III, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział II, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest
zobowiązany złożyć.
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - wg zał.1 Rozdział II siwz .
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru zawartego w Rozdział II siwz, zał.1.
4. O ile dotyczy Rozdział II zał.4 siwz.
5. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem specjalista ds. Zamówień Publicznych -
Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166, renata.markiewicz@mpo.torun.pl
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik ZUOK, Piotr Możejko -
tel.56 610 80 01 lub kom. 603 407 02.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 19.08.2011 r.,
godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 19.08.2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

SIWZ - pdf

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-08 09:48
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-08 09:48
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:42
Ilość odsłon: 1215
Repozytorium zmian
drukuj