Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4638457
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-08-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/P-42/1/2011
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Remont suwnic

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont bieżący suwnic pomostowych podwieszanych o następujących numerach identyfikacyjnych nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy:
- UDT 3303900423 nr fabryczny 239344 rok produkcji 1984 rozpiętość 9,0m udźwig 5 ton Wytwórca Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych w Gliwicach.
- UDT 330390422 nr fabryczny 39345 rok produkcji 1984 rozpiętość 9,0 m udźwig 5 ton Wytwórca Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych w Gliwicach
Zakres prac remontowych:
- wymiana kasety sterowniczej
- wymiana przewodu zasilania kasety sterowniczej
- wymiana styczników w szafach sterowniczych
- wymiana liny nośnej mechanizmu podnoszenia
- regulacja hamulców
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- przygotowanie do odbioru dozorowego w UDT, próby i odbiór dozorowy z wpisem o dopuszczeniu do eksploatacji w książce rewizyjnej.
Uwaga:
- ciężary do prób dostarczy Zamawiający
Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 12 miesięcy.
III. Sposób realizacji zamówienia:
- Wykonawca zapewni koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego oraz specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad pracami wyszczególnionymi w zakresie prac remontowych .
- Wykonawca zapewni że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem umowy będą posiadali odpowiednie uprawnienia.
- Wykonawca zapewni , że jego pracownicy wykonujący prace objęte przedmiotem umowy będą przeszkoleni przez służby BHP i Ppoż Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w ruchu próbnym wyremontowanych urządzeń.
- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac objętych niniejszą umową.
- w czasie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z zaniedbania , niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną , przepisami BHP i Ppoż, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac.
Zapłata za bramy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT. Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania umowy do dnia 15.09.2011r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia spełniający parametry techniczne określone przez Zamawiającego.
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 22.08.2011r. do godz. 1000 Termin otwarcia ofert 22.08.2011r. o godz. 10:30
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn.

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-16 11:14
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-16 11:14
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-14 09:36
Ilość odsłon: 1160
Repozytorium zmian
drukuj