Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645516
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-08-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LO/ZP-13/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Bęben dozujący do regulacji strumienia odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego z roku produkcji 2011, kompletnego urządzenia zwanego bębnem dozującym przeznaczonego do regulacji strumienia odpadów komunalnych współpracującego bezpośrednio z przenośnikiem taśmowym transportującym odpady do dalszej obróbki wraz z jego montażem. Forma zakupu leasingu operacyjny z opcją wykupu.
Poprzez kompletne urządzenie rozumie się: bęben dozujący, listwy dozujące, konstrukcja wsporcza, łożyskowanie, motoreduktor, elementy złączeniowe, elementy sterowania i automatyki.
Wymagane wyposażenie bębna dozującego:
system manualnej regulacji wysokości,
system zapobiegający owijaniu się odpadów,
system automatyki i sterowania.
Charakterystykę techniczną urządzenia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia /Rozdział II siwz/.
Wymagane warunki leasingu:
1. Zamawiający wymaga: 60 miesięcznego okresu leasingu. Raty leasingowe winny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 1M z dnia tj. 12.08.2011 r. winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
2. zaangażowania środków własnych zwanych czynszem inicjalnym na poziomie 2% wartości netto + podatek VAT przedmiotu umowy.
3. Zamawiający deklaruje wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 15% wysokości początkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

CPV: 42 99 61 00 5

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.

Termin realizacji: 16 tygodni od daty zawarcia umowy .
Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia 60 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawcy winni wykazać posiadanie wiedzy
i doświadczenia poprzez realizację z należytą starannością minimum jednej dostawy wraz z montażem bębna dozującego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 60 000,00 zł (netto).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział III załącznik nr2 siwz.
2. Wykaz wykonanych dostaw (min1) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanej w wykazie dostawy.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – Rozdział III, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział III, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy
odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1. Oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia - wg wymagań zawartych w Rozdziale II - Przedmiot zamówienia. Z opisu oferowanego przedmiotu zamówienia musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wyspecyfikowane w Rozdziale II siwz.
2. Umowa leasingu i harmonogram finansowania przedmiotu zamówienia.

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - wg zał.1 Rozdział III siwz .
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru zawartego w Rozdział III siwz, zał.1.
4. O ile dotyczy Rozdział III zał.4 siwz.
5. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
6. Ogólne warunki leasingu.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
1. d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166,renata.markiewicz@mpo.torun.pl
2. d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik ZUOK, Piotr Możejko- tel.56 610 80 01 lub kom. 603 407 02.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 30/08//2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 30/08//2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego .

Rozdział I - SIWZ - pdf

Rozdział II siwz - Opis przedmiotu zamówieniał

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozdział III siwz - Formularze

Rozdział IV siwz - Projekt umowy

KRS

ZUS

US

REGON

NIP

Bilans

R-k zysków i strat

Inf. dodatkowa

F-01/I-01 - Sprawozdanie za I półrocze 2011

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-17 11:35
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-17 11:35
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-14 08:30
Ilość odsłon: 1107
Repozytorium zmian
drukuj