Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645638
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-08-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KW/P-45/2011
rodzaj:dostawa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Dostawa kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kwasu siarkowego o stężeniu 96%
i przelanie dostarczonego kwasu siarkowego do zbiornika Zamawiającego mieszczącego się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37 i wodorotlenku sodu o stężeniu 30 - 33% w opakowania jednostkowych o pojemności 20 – 25 l
Zamawiający będzie wymagał świadectwo jakości przedmiotu umowy dla każdej dostarczonej partii, a przy pierwszej dostawy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Szacunkowa wielkość zamówienia:
- kwas siarkowy – 10 000 l,
- wodorotlenek sodu – 5 000 l.
Integralną częścią niniejszego zapytania jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

II. Termin wykonania umowy: do dnia 30.09.2012 r.

III. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
.
Marek Organiak, tel. 56 – 610 80 03

IV. Okres związania z ofertą: 30 dni.

V . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kwas siarkowy
i wodorotlenek sodu” w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia
26.08.2011r. do godz. 1500 .

VI. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-08-17 12:17
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-08-17 12:17
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:45
Ilość odsłon: 1066
Repozytorium zmian
drukuj