Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643432
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-09-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LS/ZP-14/2011
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Samochody ciężarowe wyposażone w dźwig tłokowy w formie leasingu z opcją wykupu

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch fabrycznie nowych z roku produkcji 2011 samochodów ciężarowych na podwoziu dwuosiowym 4 x 2 wyposażonych w dźwignik tłokowy (urządzenie hakowe).
Szczegółowe wymagania i opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz – pod nazwą „Przedmiot zamówienia.”

CPV: 34 14 45 11-3

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.

Termin realizacji: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia - 48 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawcy winni wykazać posiadanie wiedzy
i doświadczenia poprzez realizację z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (dostawy wykonane po dniu 6 września 2008 r., również obecnie wykonywane świadczenia okresowe lub ciągłe), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum jednej dostawy pojazdów ciężarowych wyposażonych w dźwignik tłokowy (urządzenie hakowe) o wartości minimum 600 000,00 zł (netto).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawcy winni wykazać, że dysponują min. 1 punktem serwisowym na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynnym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 2000 , a w sobotę co najmniej w godz. 8.00- 12.00,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział III załącznik nr 2 siwz.
2. Wykaz wykonanych dostaw (min 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanej w wykazie dostawy.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ustawy Pzp – Rozdział III, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział III, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1. Oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia - wg wymagań zawartych w Rozdziale II - Przedmiot zamówienia. Z opisu oferowanego przedmiotu zamówienia musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wyspecyfikowane w Rozdziale II siwz.
2. Umowa leasingu i harmonogram finansowania przedmiotu zamówienia.

Inne niezbędne dokumenty , które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - wg zał.1 Rozdział III siwz .
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru zawartego w Rozdział III siwz, zał. 1.
4. O ile dotyczy Rozdział III zał. 4 siwz.
5. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
6. Ogólne warunki leasingu.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem:
kierownik Wydziału Wywozu i oczyszczania Łukasz Naskręt - tel.56 63 98 112.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 21.09.2011 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 21.09.2011 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

Rodział I - siwz /pdf/

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III - Formularze

Rozdział IV - Projekt umowy

REGON

NIP

KRS

ZUS

US

Bilans

R-k zysków i strat

F1

Informacja dodatkowa

Pytania i odpowiedzi - 09.09.2011 r.

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu na podstawie wzoru stosowanego przez wykonawcę z uwzglednieniem postanowień umowy załączonej do siwz.?

Zamawiający wyjaśnia, że w paragrafie 4 pkt.5 umowy został zawarty zapis, że wykonawców obowiązuje zawarice umowy o niniejsze zamówienie zgodnie z załączonym projektem i, że integralną częścią niniejszej umowy jest odrębna umowa leasingu zgonie z wymaganiami oboiąującymi u wykonawcy.

Czy zamawiający akceptuje zmianę wysokości rat w przypadku zmiany stawek podatku VAT?

Tak, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rat w przypadku gdy nastąpi zmiana podatku VAT ale tylko w odniesieniu do niespłaconej części przedmiotu zamówienia.

 

 Struktura zobowiązań i należności przetreminowanych na dzień 31.07.2011 r.

w tys. zł
      należności krótkoterminowe (o terminie wymagalności zapłaty do 1 roku) 5 118
      w tym należności przeterminowane (od 1 do 360 dni zwłoki) 1 988
         
      zobowiązania krótkoterminowe ( o terminie wymagalności zapłaty do 1 roku) 3 575
      w tym zobowiązania przeterminowane (od 1 do 360 dni zwłoki) brak
 
      należności przeterminowane: 1 988
      1-30 dni 523
      31-60 dni 448
      61-90 dni 336
      91-180 360
      181-160 321

 Projekt umowy - poprawiony 12.09.2011 r.

Pytania i odpowiedzi - 14.09.2011

Umowa Spółki

Sprostowanie - dot. projektu umowy

Poprawka oczywistej omyłki pisarskiej paragraf 4 ust. 7 umowy:

"zamiana podatku VAT"

na

"zmiana podatku VAT"

R-k przepływów

Opinia biegłego 2009

Opinia biegłego 2010

Pytania i odpowiedzi - 14.09.2011

Pytania i odpowiedzi - 14.09.2011

Pytania i odpowiedzi - 15.09.2011

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-06 14:34
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-06 14:34
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21 12:38
Ilość odsłon: 1298
Repozytorium zmian
drukuj