Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645636
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-09-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NK/P-48/11
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - bez zastosowania przepisów ustawy Pzp.
przedmiot: Remont kapitalny nadwozia typu Super Medium SK-200 na samochód m. Volvo nr rej. CT 50494

I.Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest remont kapitalny nadwozia typu Super Medium SK-200 na podwoziu samochodu marki Volvo nr rej. CT 50494 z zachowaniem technologii stosowanej przez producenta zabudowy . Remont kapitalny nadwozia jest rozumiany jako wymiana poszycia odwłoku i skrzyni zbiorczej , wymiana elementów roboczych jak sworznie, łożyska, uszczelki , zderzaki gumowe, oraz przywrócenia pełnej sprawności technicznej nadwozia.
Zakres remontu :
- wymiana korpusu wanny odwłoka , belki dolnej I, belki górnej II
- zamontowanie nowej uszczelki odwłoka
- przyspawanie nakładki na boczne ściany korpusu odwłoka
- wymiana dolnych zamocowań sworzni ryglowania odwłoka
- remont skrzyni zbiorczej, wymiana dolnego progu końcowego
- wymiana ostatniego pola ściany skrzyni zbiorczej
- przyspawanie blachy na podłogę skrzyni
- zamontowanie dolnych haków ryglowania odwłoka
- wymiana dolnej listwy uszczelniającej przy ścianie wypychowej
- wymiana przednich amortyzatorów zamocowania skrzyni zbiorczej
- remont wrzutnika SK-200
- piaskowanie, malowanie korpusu odwłoka, dolnego pasa bocznych ścian skrzyni zbiorczej i ostatniego pola, osłon bocznych . Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 12 miesięcy
III.Sposób realizacji zamówienia:
- Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy Wykonawcy.
- Wykonawca na czas remontu nieodpłatnie użycza zastępczy pojazd o podobnych parametrach
technicznych.
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających
udzielone gwarancje oraz warunki serwisu.
- Zapłata za remont nadwozia w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT. - Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania umowy do dnia 31.10.2011r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Formularz ofertowy
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.09.2011r.
do godz. 1000 Termin otwarcia ofert 15.09.2011r. o godz. 1030
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-07 09:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-07 09:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:43
Ilość odsłon: 1110
Repozytorium zmian
drukuj