Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643407
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-09-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SB/P-47/11
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - bez zastosowania przepisów ustawy Pzp.
przedmiot: Remont kapitalny skrzyń biegów typu S6-90 Jelcz komunalnt - 2 szt.

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont kapitalny 2 sztuk skrzyń biegów typu S6-90 z wyjściem na przystawkę dodatkowego odbioru mocy z samochodu m. Jelcz 422 komunalny. Remont kapitalny rozumiany jest jako weryfikacja wszystkich części z których jest zbudowana skrzynia biegów pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego , stanu technicznego oraz przywrócenia pełnej sprawności technicznej skrzyni biegów.
Zakres remontu kapitalnego:
- demontaż i mycie ciśnieniowe
-weryfikacja części składowych skrzyni biegów, części zużyte ponad dopuszczalne granice
określone w dokumentacji remontowej Wykonawcy wymienić na nowe lub poddać regeneracji.
-wymiana na nowe uszczelek i uszczelniaczy
-wymiana na nowe łożysk
-uszkodzenia obudowy lub pokrywy skrzyni – regenerować
- mechanizm sterowania skrzynią biegów - regeneracja
-koła zębate - posiadające wykruszenia , nadmiernie zużyte zęby , zmiany grubości zębów,
poniżej wartości granicznej określonej w dokumentacji remontowej Wykonawcy – wymiana na
nowe.
- wałki kół zębatych – regeneracja. W przypadku wykruszeń , złuszczeń powierzchni współpracujących , nadłamań oraz zmiany grubości zębów poniżej wartości granicznych określonych w dokumentacji remontowej Wykonawcy – wymiana na nowe.
- wymiana lub regeneracja synchronizatorów
-malowanie skrzyni biegów
Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 12 miesięcy.
III. Sposób realizacji zamówienia:
- Wykonawca będzie w sposób sukcesywny odbierał i dostarczał przedmiot umowy
Zamawiającemu, w terminach ustalonych z Zamawiającym.
-Koszt transportu, załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę.
- Termin wykonania remontu jednej skrzyni biegów 7 dni kalendarzowych od daty odbioru
skrzyni biegów z siedziby Zamawiającego.
-Zapłata za skrzynie biegów w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT. - Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania umowy do dnia 31.10.2011r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Formularz ofertowy
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt tel. 601 64 93 48
VIII . Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.09.2011r. do godz. 1000 Termin otwarcia ofert 15.09.2011r. o godz. 1030
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia p[ostepowania bez podania przyczyn.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik do umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-07 10:26
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-07 10:26
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:44
Ilość odsłon: 1378
Repozytorium zmian
drukuj