Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643295
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-09-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AF/P-01/RN/2011
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego


Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.”.

Termin wykonania zamówienia: 28.02.2012 r.


W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające stosowne do obowiązujących przepisów prawa, uprawnienia do badań sprawozdań finansowych. Pożądana będzie znajomość realizacji i rozliczeń projektów infrastrukturalnych (sektora ochrony środowiska zwłaszcza w zakresie unieszkodliwiania lub utylizacji odpadów) realizowanych z Funduszu Spójności.

Informacji o Spółce udziela: Dariusz Rajczyk – Główny Księgowy; tel. 056 63 98 151

Oferty powinny zawierać:
• aktualny wypis z rejestru handlowego,
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,
• proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego,
• znajomość projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, względnie Regionalnego Programu Operacyjnego (dowolnego województwa) zakończonego przyjęciem przez Zamawiającego, potwierdzone pisemnie w wystawionych referencjach,
• referencje.

Oferty można składać do dnia 23/09/2011 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółki.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana na adres zamawiającego z dopiskiem Rada Nadzorcza oraz winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „Badanie sprawozdania finansowego”. Koperta winna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

1. cena - 60%

2. doświadczenie w zakresie badania  projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, względnie Regionalnego Programu Operacyjnego  - 30%

3. doświadczenie zawodowe - 10%

Podstawą oceny będą złożone przez Wykonawców dokumenty - wykazy wykonanych prac i referencje - dla kryterium 1 i 2 .

 
W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wyjaśnienia

Poniżej podaję informacje niezbędne dla potrzeb przygotowania wyceny oferty badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

1.       Suma bilansowa za 2010 r. – 82.641.521,22zł

2.       Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2010 r. – 43.070.129,93zł

3.       Pozostałe przychody operacyjne za 2010 r. - 4.570.284,79zł,

4.       Przychody finansowe za 2010 r. – 63.389,04zł

5.       Zatrudnienie – 330 osób


Prognozowane dane dot. roku 2011  oscylują na podobnym poziomie choć suma bilansowa może osiągnąć wartość poniżej 81 mln zł.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-15 07:00
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-15 07:00
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-28 13:41
Ilość odsłon: 1340
Repozytorium zmian
drukuj