Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645594
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-09-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/1/2011
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługa mechanicznego odśnieżania, usuwania oblodzeń i uszarstniania

CPV: 90 21 20 00-6; 90 21 30 00-3

Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie zostało podzielone na 5 równych części. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.
1. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym usuwaniu śniegu
i oblodzeń (odpłużaniu) oraz uszarstnianiu ulic (tzw. efektywny czas pracy) na terenie miasta Toruń zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego sprzętem mechanicznym Wykonawcy (ciągnikami rolniczymi) w sytuacji wystąpienia potrzeb przeciwdziałania skutkom zimy oraz do pozostawania w gotowości do podjęcia świadczenia usługi w sytuacji braku śniegu, śliskości (tzw. nie efektywny czas pracy).
2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
- 2250 godzin efektywnego czasu pracy,
- 100 godzin nie efektywnego czasu pracy.
3. Zamówienie zostało podzielone na 5 (pięć) równych części wynoszących po:
- 450 godzin efektywnego czasu pracy,
- 20 godzin nie efektywnego czasu pracy.
4. Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz.
5. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia dyspozytora „AZ” o konieczności podjęcia działań.
6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez Zamawiającego technologią (odpłużanie, uszarstnianie lub odpłużanie z uszarstnianie).
Usuwanie oblodzeń - odpłużanie - odgarnięcie zalegającego śniegu lub błota pośniegowego do krawężnika jezdni, uszarstnianie - posypanie piaskiem, solą lub mieszanina uszarstniającą, powierzchni zgodnie z zaleceniami Dyspozytora AZ.
7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.
Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Termin realizacji: 1 listopada 2011 r. – 31 marca 2012 r.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawcy winni wykazać ( dla każdej części oddzielnie), że dysponują minimum jednym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz zaczepianą posypywarką (rozsiewaczem do nawozów) o ładowności nie mniejszej niż 2000 kg oraz minimum 2 osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi lub samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie przekraczającej 6 000 kg wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz nadwozie piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 2000 kg oraz minimum 2 osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania oferowanym samochodem.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej –. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/*niespełna.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział II załącznik nr 2 siwz.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ustawy Pzp – Rozdział II, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
• aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział II, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:
1. Formularz ofertowy wg zał.1 Rozdział II siwz .
2. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
3. Załącznik nr.5 - Rozdział II siwz

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. O ile dotyczy Rozdział II zał. 4 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166;
renata.markiewicz@mpo.torun.pl
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Specjalista ds. oczyszczania Zbigniew
Czyżniewski – tel. 56 63 98 113.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05/10/2011 r.,
godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 05/10/2011 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne nie wcześniej niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

siwz - pdf

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy - pdf


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-21 09:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-21 09:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-20 11:11
Ilość odsłon: 1069
Repozytorium zmian
drukuj