Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643322
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-09-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/3/2011
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ręczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługa ręcznego odśnieżania, usuwania oblodzeń i uszarstniania

CPV: 90 21 20 00-6; 90 21 30 00-3

Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie zostało podzielone na 2 rejony zimowego oczyszczania. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ręcznego odśnieżania i likwidacji oblodzeń chodników i placów na terenie osiedli mieszkaniowych położonych na terenie Gminy Miasta Toruń.
Definicje: Przez odśnieżanie rozumie się czynności polegające na usunięciu z oczyszczanej powierzchni śniegu i złożenie go w formie pryzmy na chodniku/placu przy krawężniku jezdni z uwzględnieniem przejść dla pieszych oraz wyjazdów z posesji;
Przez likwidację oblodzeń rozumie się czynność polegającą na usunięciu (np. skuciu) warstwy powstałego lodu z oczyszczanej powierzchni i złożeniu go w formie pryzmy na chodniku przy krawężniku jezdni i uszarstnianie, przez które rozumie się czynność polegającą na posypaniu oczyszczonej powierzchni piaskiem.
2. Rejon I - szacunkowa powierzchnia wynosi 6 000 m2 i obejmuje chodniki i place położone na Przedmieściu Bydgoskim. Szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 25.
Rejon II - szacunkowa powierzchnia wynosi 6 000 m2 i obejmuje chodniki i place położone na Podgórzu, Przedmieściu Chełmińskim, Przedmieściu Jakubskim i Wrzosach. Szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 25.
3. Zamawiający zleca wykonanie w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy w tym również w dni ustawowe wolne od pracy, niedzielę i święta wg harmonogramu Zamawiającego ( dokładny wykaz miejsc objętych zimowym utrzymaniem).
4. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona przez całą dobę, o ile zaistnieje taka okoliczność.
5. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi po otrzymaniu wezwania przez dyspozytora Akcji Zimowej - AZ lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Ponadto wykonawca korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia może z własnej inicjatywy rozpocząć działania mające na celu likwidację skutków zimy jednak po uprzednim skontaktowaniu się z dyspozytorem AZ lub osobą upoważnioną .
6. Świadczenie usługi winno następować:
- przy opadach ciągłych po utworzeniu 6 cm warstwy śniegu,
- każdorazowo po ustaniu opadów śniegu,
- każdorazowo po wystąpieniu ślizgawicy.
7. Każdorazowo świadczenie usługi winno być zakończone w czasie nie dłuższym niż
4 godz. od zakończenia opadów śniegu, pojawienia się ślizgawicy lub utworzenia
6 cm. warstwy śniegu.
8. W przypadku gdy zgromadzony przy krawędzi jezdni śnieg spowoduje zwężenie przyległego chodnika o 1/5 jego szerokości wówczas Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie takie jak za faktycznie odśnieżoną powierzchnię. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia śniegu na wskazane przez Zamawiającego miejsce
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości świadczonych przez Wykonawcę usług. Z przeprowadzonych kontroli będzie sporządzony protokół. Postanowienia zawarte w protokole będą obowiązujące dla Wykonawcy bez względu na fakt, czy Wykonawca był obecny przy kontroli czy też kontrola odbywała się bez udziału przedstawicieli Wykonawcy. Protokół kontroli będzie stanowił podstawę do zapłaty za wykonane usługi
10. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. Wszelkie zgłoszone nieprawidłowości, uchybienia Wykonawca winien usunąć niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności na własny koszt i na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem, ze reklamacje pisemne posiadające dokumentację fotograficzną będą rozpatrywane wstecz.
11. Środki uszarstniające (piasek, mieszanki) dostarcza zamawiający. Środki uszarstniające będą wydawane Wykonawcy na terenie BAZY MPO przy ul Grudziądzkiej 159. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej przez zamawiającego technologii wykonania prac. Wszyscy pracownicy wykonawcy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i środowiska.
12. Wszystkie szczegóły organizacji pracy i rozliczenia zawarto w projekcie umowy, który to dokument stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. W przypadku braku opadów śniegu i ślizgawicy Wykonawca może być zobowiązany do ręcznego zamiatania i oczyszczania chodników i placów łącznie z załadunkiem zmiotu na samochody w wyznaczonych rejonach.
Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Termin realizacji: 1 listopada 2011 r. – 31 marca 2012 r.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawcy winni wykazać, (wymagania dla każdej części oddzielnie), że dysponują minimum 3 samochodami dostawczymi lub samochodami z przyczepą o ładowności minimum 0,7 tony przystosowanymi do transportu materiałów luzem - piasku z terenu BAZY MPO na miejsce świadczenia usługi. Ponadto wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponują minimum 9 osobami (fizycznymi) zdolnymi wykonać niniejsze zamówienie.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej –. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/*niespełna.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział II załącznik nr 2 siwz.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ustawy Pzp – Rozdział II, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
• aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział II, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:
1. Formularz ofertowy wg zał.1 Rozdział II siwz .
2. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
3. Załącznik nr.5 Rozdział II siwz

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. O ile dotyczy Rozdział II zał.4 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166;
renata.markiewicz@mpo.torun.pl
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Specjalista ds. oczyszczania Zbigniew
Czyżniewski – tel. 56 63 98 113.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05/10/2011 r.,
godz. 10.00. Termin otwarcia ofert 05/10/2011 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne nie wcześniej niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Rozdział I - siwz - pdf

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-21 10:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-21 10:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-20 13:40
Ilość odsłon: 1072
Repozytorium zmian
drukuj