Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4637698
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-09-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/4/2011
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Załadunek i transport śniegu

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Załadunek i transport śniegu

CPV: 90 62 00 00-9; 90 51 20 00-9

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku i transportu śniegu samochodami samowyładowczych o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 12m3 nie większej niż 20m3 w z terenu zespołu staromiejskiego miasta Torunia na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania śniegu zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Torunia w odległości nie większej ni ż 7 km od miejsca świadczenia usługi w szacunkowej ilości wynoszącej 7500 m3. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, każda po 2500 m3.
Przez użyte określenia załadunek rozumie się: załadunek przy użyciu ładowarki lub*/ koparko – ładowarki Wykonawcy na podstawione środki transportu Wykonawcy (samochody samowyładowcze) spryzmowanego śniegu na poboczu jezdni, parkingu lub chodniku. Ponadto przez załadunek należy rozumieć ręcznie zebranie nagromadzonego śniegu pomiędzy parkującymi pojazdami lub z innych trudnodostępnych miejsc znajdujących się
w wyznaczonej strefie wywozu śniegu.
Zalegający śnieg należy zebrać możliwie jak najbliżej powierzchni nie powodując jej uszkodzenia (pozostawiona warstwa śniegu nie może być grubsza niż 2 cm).
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dokonania ważenia pojazdu na wadze znajdującej się na terenie bazy MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 zarówno
z ładunkiem śniegu jak również po rozładowaniu i potwierdzenia tego faktu w karcie pracy sprzętu przez dyspozytora AZ lub osobę nadzorującą.
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie przedmiotu umowy w czasie 4 godzin od telefonicznego wezwania przez dyspozytora „AZ” lub osoby odpowiedzialnej
za świadczenie usługi. Przedstawiciel Zamawiającego po przybyciu brygady wywożącej śnieg przekaże zakres prac ponadto określi szacunkową ilość nagromadzonego śniegu oraz wyznaczy przewidywany czas realizacji usługi. Zamawiający przewiduje możliwość częściowego ograniczenia (wyłączenie) ruchu na odcinkach jezdni z, których wywożony będzie śnieg po uprzednim uzyskaniu zgody MZD w Toruniu.

Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Termin realizacji: 1 listopada 2011 r. – 31 marca 2012 r.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia - Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – (wymaganie dla każdej części) - Wykonawcy winni wykazać dysponowanie minimum dwoma samochodami samowyładowczymi
o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 12m3 nie większej niż 20m3wraz z obsługą tj.: osobą posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania oferowanym pojazdem, minimum jedną ładowarką lub koparko – ładowarką kołową wyposażoną w łyżkę bez zębów lub innych elementów mogących uszkodzić nawierzchnię o pojemności nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z obsługą operatorską tj.: osobą posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania oferowanym pojazdem oraz minimum 2 pracownikami fizycznymi do załadunku śniegu z miejsc trudno dostępnych.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej –. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – wg wzoru zawartego w Rozdział II załącznik nr2 siwz.
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – Rozdział II, załącznik 3 siwz. [W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę], i poniżej wymienione dokumenty:
• aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – Rozdział II, zał.3.1 siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:
1. Formularz ofertowy wg zał.1 Rozdział II siwz .
2. Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy.
3. Załącznik nr.5 Rozdział II siwz

Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienia jest zobowiązany złożyć:
1. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. O ile dotyczy Rozdział II zał. 4 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166;
renata.markiewicz@mpo.torun.pl
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Specjalista ds. oczyszczania Zbigniew
Czyżniewski – tel. 56 63 98 113.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 06/10/2011 r.,
godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 06/10/2011 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne nie wcześniej niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

siwz - pdf

Formularze

Projekt umowy - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-09-23 10:00
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-09-23 10:00
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-25 07:49
Ilość odsłon: 996
Repozytorium zmian
drukuj