Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645540
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-10-25
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UM/ZP-17/11
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MPO Spółka z o.o. w Toruniu

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki i OC

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje:
• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone o ryzyko dewastacji,
• ubezpieczenia mienia od skutków żywiołów,
• ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji- wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
• ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
• ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW,)

Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia zostały określone w załącznikach nr1 i 2 siwz, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych zostały określone w załącznikach 1 i 4 siwz.

CPV: 66.51.64.00-4

Termin realizacji: 01.01. 2012 r. – 31.12.2013 r.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk dotyczących zamówienia
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oddzielnie)
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale nr X SIWZ, według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Informacje o dokumentach i oświadczeniach

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. (oryginał).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji)
b) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed 28.07.1990 r.), kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w ust. 3 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy pzp należy złożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy pzp; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji).
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. (oryginał) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie).
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień § 2 ust 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- Renata Markiewicz, tel. 56 6998166, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30;
e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl

W sprawach merytorycznych
- Marek Gozdowski - przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER
sp. z o.o. tel. 56 655 47 29, tel. kom. 601 632 572, e-mail: marek.gozdowski@np.com.pl
- Piotr Lisewski - przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. tel. 56 655 47 29 wew. 208, tel. kom. 661 612 317, e-mail: piotr.lisewski@np.com.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 9/11/ 2011 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 9/11/2011 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 % .

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienie publiczne nie wcześniej niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


siwz - pdf

Załącznik nr 1 - pdf

Załącznik nr 2 - pdf

Załącznik nr 3 - pdf

Załącznik nr 4 - pdf

Załącznik nr 5 - pdf

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 - pdf

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 07.11.2011 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-10-25 10:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-10-25 10:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-09 13:54
Ilość odsłon: 1618
Repozytorium zmian
drukuj