Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4636883
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-10-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/P-51/11
rodzaj:usługa
tryb:nabór ofert - postępowanie bez zastosowania przepisów uPzp.
przedmiot: Remont kapitalny silnika typ: 1HC102

I. Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8.469 500 PLN
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont kapitalny silnika typ 1HC102 1 sztuka . Remont kapitalny rozumiany jest jako weryfikacja wszystkich części z których jest zbudowany silnik pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego , stanu technicznego oraz przywrócenia pełnej sprawności technicznej silnika.
Zakres remontu kapitalnego:
1. Wymiana części układu tłokowo-korbowego na fabrycznie nowe:
- tłok
-pierścienie tłokowe
- panewki główne i korbowodowe
- tuleję cylindrową
2. szlifowanie , utwardzanie i polerowanie wału korbowego
3. wagowa selekcja zespołu tłok-korbowód-sworzeń
4. wymiana prowadnic zaworowych i zaworów oraz obróbkę gniazd zaworowych
5. sprawdzenie szczelności głowicy
6. sprawdzenie szczelności kadłuba
7. regeneracja aparatury paliwowej (pompa wtryskowa, przewody wysokiego ciśnienia)
8. regeneracja osprzętu elektrycznego
9. wymiana uszczelnień , uszczelek i łożysk
10. sprawdzenie silnika w zakresie:
- wstępne docieranie
- regulacja luzów zaworowych
- prawidłowości pracy zespołów
- pomiaru mocy i zużycia paliwa
Wymagany minimalny okres gwarancji na zakres prac objętych umową wynosi 6 miesięcy.
III. Sposób realizacji zamówienia:
- Wykonawca odbierze i dostarczy silnik firmą spedycyjną
- Koszt transportu, załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę.
-Zapłata za silnik w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT. - Pozostałe warunki zostały określone w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania umowy do dnia 25.11.2011r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Formularz ofertowy zał. Nr 1
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Kierownik Działu Technicznego tel. 56 63 98 141
VIII . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 07.11.2011r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert 07.11.2011r. o godz. 10:30
IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Formularz ofertowy

Projekt umowy - pdf

Załącznik do umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-10-28 12:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-10-28 12:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-09 13:54
Ilość odsłon: 2357
Repozytorium zmian
drukuj