Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643385
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-11-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BHP/ZP-19/2011
rodzaj:dostawa
tryb:negocjacje z ogłoszeniem
przedmiot: Środki BHP - odzież, obuwie, rękawice i środki czystości i higieny osobistej oraz ochrony indywidualnej

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp
w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę potrzeb zamawiającego dostawa środków BHP – odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, środków czystości i higieny osobistej oraz ochrony indywidualnej pracowników. Wszystkie dostarczone asortymenty winne być w pierwszej klasie jakości i winny spełniać wymagania jakości tj.: dostarczane produkty winny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym opisanych przez Zamawiającego w załączniku do wniosku pn. „Opis przedmiotu zamówienia” .
Wielkość zamówienia zawarto w zał. 1.
.
CPV: 18 33 00 00-1;18 83 10 00-3; 18 81 10 00-7; 18 14 10 00-9

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1 pkt. pkt.7.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny postawionych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum jednej dostawy ubrań i obuwia ochronnego i roboczego, środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz środków higieny osobistej,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków (16/11/2008
do 16/11/2011/, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 350 000 zł/netto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach oświadczeniach. Ponadto, każdy wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty w skali od 0-50 pkt., tj.: po 10 punktów za każdą wykonaną z należytą starannością dostawę o wartości nie niższej niż 100 000 zł netto – pozostałe wymagania dotyczące dostaw jak wyżej.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj., wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym Oddziałem/ Zakładem utrzymującym takie stany magazynowe, które umożliwią wykonanie zamówienia częściowego w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego tj.: wykonać dostawę odzieży, rękawic, obuwia, środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej w ilościach i asortymentach zgodnej z potrzebami zamawiającego.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. Ponadto wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują minimum jednym punktem krawieckim – szwalnię, zdolną wykonać zamówienie w zakresie wykonania ubrań roboczych wg. ustalonego
z Zamawiającym wzoru i rozmiaru w terminie uzgodnionym przez strony ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych (ubrania szyte na miarę ) na terenie Torunia otrzymają dodatkowo 50 pkt. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniu na zasadzie : dysponuje szwalnią na terenie Torunia - 50 pkt, nie dysponuje szwalnią na terenie Torunia - 0 pkt.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie precyzuje w tym warunku szczegółowych wymagań,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania na mocy art.24 ust.1 ustawy. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na mocy art.22 ust.2 ustawy wykonawcy winni oświadczyć, że zatrudniają ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lun Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawartą w oświadczeniu.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków
2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw i dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane z należytą starannością
3) Oświadczenie w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp – zał.3.1 do wniosku.
5) Wykaz Oddziałów/Zakładów które będą realizowały zamówienie.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa powyżej polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z wnioskiem dokumentów wymienionych w pkt.4 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.4 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Oferta wspólna (konsorcja/spółki cywilne)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie wini spełnić warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków - wyspecyfikowane w pkt.4 każdy z osobna.
Jeżeli oferta wspólna zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienia publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym
1) Deklaracje zgodności z normą, certyfikaty dla wskazanych i załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” asortymentów,
2) Opis oferowanych wyrobów wg treści załącznika „Opis przedmiotu zamówienia”
3) Próby wskazanych w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” asortymentów
4) Certyfikat ISO 9001

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kamilla Czarnecka - tel. 56 63 98 119/169.

Wnioski o dopuszczenie do postepowania należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem – „Wniosek- środki BHP” nie otwierać przed niem 16/11/2011, godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (sekretariat) .

Wnioski można składać do dnia dnia 16/11/2011 r., godz. 10.00.

Wniosek wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie www.mpo.torun.pl zakładka zamówienia publiczne

Do składania ofert zamawiający zaprosi 3 wykonawców.

Kryteria wyboru ofert ostatecznych i ich znaczenie:
cena - 100 %

W niniejszym postępowaniu Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Pzp. 
               

Opis przedmiotu zamówienia

Formularze


                                                                 Postępowanie ogłoszono dnia 4 listopada 2011 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-11-04 12:29
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-11-04 12:29
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:10
Ilość odsłon: 1182
Repozytorium zmian
drukuj