Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4638503
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-11-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-21/11
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Płyny samochodowe

Toruń: Płyny samochodowe
Numer ogłoszenia: 384710 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Płyny samochodowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa płynów samochodowych takich jak: oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i hydrauliczno- przekładniowe wielofunkcyjne i wielosezonowe oraz płyny hamulcowe, smary samochodowe, płyny niezamarzające, odmrażacze, szampony i środki czyszczące do pielęgnacji karoserii samochodów oraz płyny oczyszczające AD BLUE zgodnie z asortymentem i w szacunkowych wielkościach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego wyszczególnionych w Rozdziale III siwz -Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 09.21.00.00-4, 09.21.16.50-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym warunku szczegółowych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Fromularz ofertowy
Opis oferowanych dostaw wg treści zawartych w Rozdziale III siwz
Oświadczenie w sprawie jakości oferowanych dostaw Karty charakterystyki substancji, preparatu chemicznego dla wszystkich oferowanych asortymentów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Urzędowa zmiana stawki podatku VAT. Warunki zmiany- wysokość wynagrodzenia wykonawcy będzie każdorazowo uwzględniała aktualną stawkę podatku VAT obowiązujacą na dzień wystawienia faktury.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego.
IV.4.Termin składania ofert: 05.12.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego -sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ - pdf

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV - Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi - 24.11.2011

 

Wyjaśnienia do treści siwz

Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza składania ofert częściowych, zapis w ogłoszeniu powyżej -  II pkt.1.6

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w trybie zwolnionej akcyzy

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-11-18 08:24
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-11-18 08:24
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:10
Ilość odsłon: 1094
Repozytorium zmian
drukuj