Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4713878
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52

Zamówienie publiczne

data:2011-11-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UM/ZP-17/2011
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

ogloszenie

siwz

załączniki

projekt umowy

zal.8

zal6

zal9

zal10

zal 11

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.11.2011 Zamawiający odpowiada odpowiada co następuje:

Ad.1 - akceptacja usunięcia klauzuli "72 godzin" dla zadania nr II.

Ad.2 - akceptacja usunięcia klauzuli "automatycznego pokrycia w OC" dla
zadania nr II.

Komentarz.

1.       Szkody środowiskowe w przypadku wysypiska nie będą gwałtowne i
różne. Więc w zadaniu II możemy zrezygnować z tej klauzuli.

2.       MPO nie przewiduje budowy kolejnych wysypisk, więc klauzula w
zadaniu II jest zbyteczna.

pytania z dnia 6.12.2011 r.

Pytanie nr 1. Ile wysypisk odpadów posiada lub iloma zarządza lub administruje aktualnie Zamawiający? Jakiego rodzaju odpady są składowane na każdym z nich (komunalne? przemysłowe? inne?), jaka jest wielkość wysypisk i kiedy powstały? W jakiej odległości od nich znajdują się pola uprawne?

Zamawiający prowadzi jedno składowisko odpadów komunalnych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) działa od 01.01.2010r. W pierwszym etapie wykorzystana zostanie niecka I – powierzchnia 66.000m2, kubatura 1.080.000m3. Pola uprawne znajdują się w odległości około 2,5 km.

 

Pytanie nr 2. Czy zapis w Załączniku nr 1, ust. VI pkt 2 ppkt c) (str. 7) można zmodyfikować w następujący sposób: „… z wyłączeniem szkód powstałych z wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie ZUOK oraz szkód powstałych w związku z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskami odpadów…”? Proszę także o rozpisanie skrótu ZUOK i informację, ile zakładów przetwarzania, utylizacji, unieszkodliwiania odpadów (wszelkich, nie tylko komunalnych) posiada lub iloma zarządza Zamawiający.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. MPO sp. z o.o. prowadzi jedno składowisko odpadów komunalnych. Skrót ZUOK został rozpisany powyżej.

 

Pytanie nr 3. W zw. Z włączeniem do zakresu ochrony OC za szkody wzajemne pomiędzy podwykonawcami a ubezpieczonym proszę o informację, ilu będzie podwykonawców i czy może być dołączona do polisy lista imienna podwykonawców

 

Podwykonawcy to firmy zajmujące się przede wszystkim zimowym utrzymaniem dróg i ulic. Obecnie jest to 11 firm, lista podwykonawców może zostać dołączona do umowy ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 4. Kl. konsumpcji sumy gwarancyjnej w OC działalności - proszę o potwierdzenie, że chodzi tu o kl. nr liz Załącznika nr 3 (kl. konsumpcji sumy ubezpieczenia)

Zamawiający potwierdza, że konsumpcja sum gwarancyjnych w OC została określona klauzuli nr 11 – załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Pytanie nr 5. Kl. 72 godzin - czy Zamawiający godzi się na zapis, że klauzula ta nie dotyczy OC za szkody w    środowisku naturalnym i że w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym zastosowanie będą miały zapisy OWU Ubezpieczyciela.

 

Zamawiający potwierdza, że klauzula 72 godzin dla szkód w środowisku, określonych w zadaniu nr II zostaje wykreślona z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6. Czy kl. automatycznego pokrycia OC dot. również przyjęcia w zarząd, administrację lub utrzymanie wysypisk śmieci lub zakładów przetwarzania, utylizacji, unieszkodliwiania odpadów? Jeśli tak, to czy w okresie ubezpieczenia planowane lub przewidywane jest przyjęcie w zarząd, administrację lub utrzymanie kolejnych wysypisk śmieci lub zakładów przetwarzania, utylizacji, unieszkodliwiania odpadów?

 

Zamawiający informuje, że klauzula „automatycznego pokrycia w OC” dla szkód w środowisku, określonych w zadaniu nr II zostaje wykreślona                z SIWZ.

Pytanie nr 7. Czy w ust. XXIII pkt. 5 SIWZ (str. 10) Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na następujący: „zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy"

 

Zamawiający akceptuje zmianę zapisu w SIWZ – ust. XXIII pkt.5 na następujący: „zmianie zakresu wykonywanej działalności,                               w szczególności rodzaju miejsca działalności, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy”.

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-11-23 12:59
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-11-23 12:59
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:11
Ilość odsłon: 1389
Repozytorium zmian
drukuj