Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4638438
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2011-12-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:FL/P-55/11
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
przedmiot: Farby , rozpuszczalniki i akcesoria malarskie

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa farb, lakierów, materiałów lakierniczych, farb renowacyjnych i rozpuszczalników, zgodnie z asortymentem i w szacunkowych wielkościach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego , wykazanych w   załączniku "Opis przedmiotu zamówienia .

Opis przedmiotu zamówienia

Integralną część niniejszego zapytania stanowi projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

Projekt umowy

Formularze

Termin wykonania zamówienia : od 02.01 2012 r. do 31.12.2012 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  lub wariantowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr1

3. Formularz ofertowy załącznik nr2 

                                                                                                                  

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami 

Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt - tel. 56 63 98 141

mail: kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Postępowanie - farby, lakiery- nie otwierać przd dniem 14.12.2011, godz. 10.00"   w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 14.12.2011 r.  godz.1000  
     
 

Okres związania z ofertą 30 dni.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

Cena – 100%

        

Zamawiający informuje, że postępowanie nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy mogą otrzymać na wniosek.  W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.     

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-07 07:24
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-07 07:24
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:11
Ilość odsłon: 975
Repozytorium zmian
drukuj