Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643326
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-12-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:FS/P-56/11
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosoawnia przepisów ustawy Pzp
przedmiot: Filtry samochodowe

Dostawa filtrów fabrycznie nowych, oryginalnych, posiadających aprobatę techniczną producenta , stosowanych w samochodach i maszynach samobieżnych wg załącznika nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów zgodnie z załącznikiem nr 1 własnym transportem do siedziby Zamawiającego . Koszt transportu , załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę . Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych i potwierdzonych zamówieniach częściowych. Realizacja zamówienia częściowego w terminie 48 godzin upływających w dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do utworzenia
w swojej siedzibie „Magazynu konsygnacyjnego” z filtrami wg zapotrzebowania asortymentowo-ilościowego opisanego w załączniku.


Opis przedmiotu zamówienia

Integralną częścią  niniejszego zamówienia jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

Projekt umowy

Formularz ofertowy


Termin wykonania zamówienia : od 02.01 2012 r. do 31.12.2012r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr1
3. formularz ofertowy wraz z oświadczeniami wg zał.nr2

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt – Tel.: 56 63 98 141 , kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta dostawa filtrów”
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 14.12.2011 r. godz.1000

Okres związania z ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%


Zamawiający informuje, że postępowanie nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy mogą otrzymać na wniosek. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-07 13:00
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-07 13:00
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:11
Ilość odsłon: 1050
Repozytorium zmian
drukuj