Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645472
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-12-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UK/P-57/11
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
przedmiot: Konserwacja urządzeń dzwigowych


Dokonywanie przeglądów i konserwacji oraz drobnych napraw urządzeń dźwigowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. a wyszczególnionych w załączniku nr.1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Prowadzenie „Dziennika konserwacji urządzeń dźwigowych „ Telefoniczna dyspozycyjność w przypadku awarii urządzeń dźwigowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Integralną częścią niniejszego zamówienia jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.
umowa

Formularze

Wymagania:
Posiadanie uprawnień do konserwacji: dźwignic , suwnic, wciągników, żurawi przenośnych i stacjonarnych, podestów ruchomych, przewoźnych i stacjonarnych Kategoria II-M; I-E; II-M; E-II; M-II oraz wózków jezdniowych podnośnikowych Kategorii IWJK.
Termin wykonania zamówienia : od 01.01 2012 r. do 31.12.2012 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Kserokopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem uprawnień zawodowych
3. Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1
4. Formularz ofertowy załącznik nr 2

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt – Tel. 56 63 98 141, Kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta – konserwacja dźwigów”
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.12.2011 r. godz.1000

Okres związania z ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

Zamawiający informuje, że postępowanie nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy mogą otrzymać na wniosek. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-07 13:36
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-07 13:36
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-15 11:39
Ilość odsłon: 1850
Repozytorium zmian
drukuj