Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645629
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-12-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GT/P-58/11
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
przedmiot: Gazy techniczne

Opis przedmiot zamówienia:
Dostawa gazów technicznych w butlach i transportem Wykonawcy w szacunkowych ilościach zgodnie z załącznikiem nr 2. Najem od Wykonawcy 14 sztuk butli gazowych oznakowanych czytelnie i prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiot zamowienia

Integralną częścią niniejszego zamówienia jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

Umowa

Formularz ofertowy


Wymagania:
Posiadanie uprawnień do obrotu lub koncesję do dystrybucji gazów technicznych w butlach.

Termin wykonania zamówienia : od 02.01 2012 r. do 31.12.2012 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
2. Karty charakterystyki produktu dla każdego rodzaju gazu technicznego stanowiącego przedmiot zamówienia.
3. Potwierdzoną przez Wykonawcę kopie uprawnień /lub koncesję.
4. Opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2
5. Formularz ofertowy załącznik nr1

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt, Tel.: 56 63 98 141, Kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta- gazy techniczne”
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 16.12.2011 r. godz.1000

Okres związania z ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena – 100%

Zamawiający informuje, że postępowanie nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy mogą otrzymać na wniosek. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-07 14:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-07 14:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-20 09:23
Ilość odsłon: 1234
Repozytorium zmian
drukuj