Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645544
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2011-12-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UW/P-62/2011
rodzaj:usługi
tryb:zaproszenie do składania ofert (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)
przedmiot: Windykacja wierzytelności

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi windykacji wierzytelności
z tytułu wykonania usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Windykacja prowadzona będzie w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczana Sp. z o .o.
w Toruniu. MPO Sp. z o. o. udzieli wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych dla jej realizacji.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. ZASADY PROWADZENIA CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH WIERZYTELNOŚCI.
Realizacja zamówienia będzie polegać na:
1. kierowaniu do dłużników wezwań do zapłaty oraz dodatkowych upomnień (monitów) z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego;
2. bezpośrednim kontakcie z dłużnikami w celu nakłonienia ich do dobrowolnej spłaty zadłużenia;
3. badaniu zasadności zarzutów podnoszonych przez dłużników, odmawiających dobrowolnego zaspokojenia wierzytelności w całości lub części;
4. przedstawianiu Zamawiającemu wniosków w sprawie zasadności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego ewentualnie odstąpienia od dalszego prowadzenia czynności windykacyjnych;
5. negocjowaniu z dłużnikiem możliwości i opłacalności ugodowego sposobu załatwienia sprawy spornej części należności oraz przedstawianiu Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych warunków proponowanej ugody z dłużnikiem;
6. przygotowywaniu do podpisu przez Zamawiającego ugody płatniczej z dłużnikiem;
7. podejmowanie działań zmierzających do uznania przez dłużnika zadłużenia i podjęcia innych czynności zmierzających do uznania długu lub przerwania biegu terminu przedawnienia;

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonywania czynności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wynikającymi z profesjonalnego prowadzenia przez niego działalności;
2. dbania o to, aby w wyniku podejmowanych przez niego czynności nie ucierpiało dobre imię i wizerunek Zamawiającego wśród klientów i kontrahentów;
3. składania comiesięcznych raportów Zamawiającemu o wynikach prowadzonych postępowań (o zmianie zadłużenia objętego listą dłużników). Lista dłużników zostanie przekazane Wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy;
4. udostępniania Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentacji prowadzonych postępowań;
5. naliczania odsetek ustawowych do dnia zapłaty wierzytelności przez dłużnika;
6. zachowania tajemnicy informacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.);
7. informowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszania bezpieczeństwa danych udostępnianych przez niego w trakcie realizacji umowy;
8. przekazania Zamawiającemu całej bazy danych, dotyczącej prowadzonych spraw i usunięcia ze swojej bazy danych oraz z wszelkich nośników informacji, wszystkich danych udostępnionych przez Zamawiającego – z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
9. utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji jakie Wykonawca uzyskał od Zamawiającego w związku z wykonaniem zamówienia, w tym informacji stanowiących tajemnicę handlową Zamawiającego;


Ilość spraw które Zamawiający przekaże do windykacji w ramach niniejszego zamówienia: 375; Sprawy zostaną przekazane w termie zawarcia umowy;
Łączna wartość nominalna przekazanych spraw (nie zawierająca odsetek ustawowych) wynosi: 306.146,70 złotych.

Nie dopuszcza się:
- składania ofert częściowych;
- składania ofert wariantowych;
powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Pod pojęciem wynagrodzenia należy rozumieć wysokość prowizji (wyrażonej wskaźnikiem procentowym) za określone powyżej czynności, naliczanej od każdej zwindykowanej kwoty należności.
Kwota zwindykowana to kwota wpłacona przez dłużnika na rachunek bankowy Zamawiającego lub gotówką bezpośrednio u windykatora i przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego. Prowizja określona w ofercie będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy (wzór - załącznik nr 1). Prowizja zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń i zapłaty za wykonaną usługę zawiera projekt umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa wykonywana będzie w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i jedna z tych usług była świadczona na rzecz wskazanych przez Wykonawcę podmiotów co najmniej przez 6 miesięcy. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi windykacji wierzytelności przysługujących od osób fizycznych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te osoby. 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawi:
- wykaz wykonanych usług,
- dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, i winna zawierać:
1. parafowany wzór umowy - załącznik nr 2;
2. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
3. wymagane dokumenty i oświadczenia

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 4.01.2012 roku, do godz. 10:00, w sekretariacie Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę czynności windykacyjnych ".

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
% prowizji . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą prowizją.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Pzp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Załączniki :

zal.1 formularz ofertowy

zal.2 projekt umowy

Projekt umowy. Aktualny z dnia 27.12.2011

zal.2 projekt umowy aktualny

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-23 11:07
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-23 11:07
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-17 11:13
Ilość odsłon: 1234
Repozytorium zmian
drukuj