Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643429
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2011-12-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WN/ZP-23/2011
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Wywóz nieczystości płynnych

Tekst ogłoszenia

Dokmenty do pobrania

siwz

Opis przedmiotu zamowienia

Protokol odbioru nieczystosci

Rozdział III formularze

projekt umowy

Zmiana w umowie. Wprowadzono ust.2 o brzmieniu

§ 7

1.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej
w §4ust.1.

2.      W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym
w zał.1 do niniejszej umowy, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym w protokole odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.0% wartości netto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki.

3.       Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.

4.      Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

umowa aktualna
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2011-12-30 12:13
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2011-12-30 12:13
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-19 09:40
Ilość odsłon: 1012
Repozytorium zmian
drukuj