Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643360
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-02-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UK/P-05/2012
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Konserwacja i naprawa urządzeń komunikacyjnych

Zapytanie ofertowe otwarte z

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na konserwację i naprawę sieci telefonicznej w skład, której wchodzą:
1. Centrala telefoniczna Platan 80 numerów wewnętrznych przy ul. Grudziądzkiej 159;
2. Centrala telefoniczna Slican 12 numerów wewnętrznych przy ul. Kociewskiej 37/53;
3. Centrala telefoniczna Platan 16 numerów wewnętrznych przy ul. Kociewskiej 37/53.
Każdy z oferentów może skierować pytania do Zamawiającego, który zobowiązuje się do udzielnie odpowiedzi.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty lub uzupełnienia żądanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawca powinien posiadać stosowne kwalifikacje uprawniające do wykonywania w/w zadań. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem" Oferta - konserwacja urządzń" do dnia 10.02.2012 r. w Sekretariacie Spółki do godz. 10:00.  Otwarcie złożonych ofert nastąp w dniu 10.02.2012 o godz. 10.15

Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.


Kryteria oceny: 100% ceny.

Integralną częścią niniejszego zapytania jest projekt umowy i specyfikacja techniczna.


W niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o Zamówieniach Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Aleksandra Wójcik. Kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: aleksandra.wojcik@mpo.torun.pl.
Wszystkie informacje dotyczące tego postępowania będą publikowane wyłącznie na niniejszej stronie.

Formularze

Projekt umowy

Specyfikacja techniczna

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-02-02 13:57
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-02-02 13:57
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-02-21 11:33
Ilość odsłon: 1102
Repozytorium zmian
drukuj