Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643305
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2012-03-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-03/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów - wynik postępowania
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ESE Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21. Oferta otrzymała 100 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów.
Liczba założonych ofert – 4
Wykonawcy którzy złożyli ofertę:
1. „4M” M. Zięciak, P. Gałęski, S. Kobiela, R. Rabęda Spółka Jawna z siedzibą w Krosnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 16. Oferta otrzymała 92,16 pkt.
2. Rheinwerk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Narbutta 77.
Oferta otrzymała 95,89 pkt.
3. Sulo Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 107.
Oferta otrzymała 95,55 pkt.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - brak
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 i 2 ustawy Pzp po upływie 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-03-21 10:59
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-03-21 10:59
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-28 12:31
Ilość odsłon: 849
Repozytorium zmian
drukuj