Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4399228
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2012-11-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SF/P-45/2012
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe - bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego


Zapraszamy do składania ofert na :

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.”.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy:
1) posiadający stosowne do obowiązujących przepisów prawa, uprawnienia do 
     badań sprawozdań finansowych,
2) posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
    tj. wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat licząc od
    dnia wszczęcia niniejszego postępowania minimum 3 usługi badania sprawozdania
    finansowego,
3) posiadają wiedzę i doświadczenia w realizacji i rozliczeń projektów infrastrukturalnych
     (sektora ochrony środowiska zwłaszcza w zakresie unieszkodliwiania lub utylizacji
     odpadów) realizowanych z Funduszu Spójności.


Termin wykonania zamówienia: 28.02.2013 r.

Informacji o Spółce udziela: Marek Masalski – Główny Księgowy; tel. 056 63 98 151

Oferty powinny zawierać:
1) aktualny wypis  z rejestru handlowego,
2) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,
3) oferowaną cenę za wykonanie badania sprawozdania finansowego,
4) wykaz projektów (minimum 1) realizowanych z udziałem Funduszu Spójności
    lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, względnie Regionalnego
    Programu Operacyjnego (dowolnego województwa) zakończonego przyjęciem przez
    Zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie -
    referencje,
5) wykaz wykonanych prac w zakresie badania sprawozdania finansowego za okres
    3 ostatnich lat wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
     - referencje.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 19.11.2012 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółki.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana na adres zamawiającego z dopiskiem Rada Nadzorcza oraz winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „Badanie sprawozdania finansowego”, nie otwiersać do dnia 19.11.2012 do godz.14.00.
Koperta winna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożą oferty o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na pisemną prośbę skierowaną do zamawiającego  - mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-11-08 07:49
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-11-08 07:49
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-03 08:01
Ilość odsłon: 941
Repozytorium zmian
drukuj