Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4712313
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52

Zamówienie publiczne

data:2013-03-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-08/2013
rodzaj:Roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Budowa kompostowni

Ogłoszenie

Ogłoszenie - sprostowanie

SIWZ

Projekt umowy

Formularze

Gwarancja - projekt

Dokumentacja budowlana

Dokumenty wniesione w dniacj 18 -20 .03. 2013 er w ramach modyfikacji wynikającej z ptyań

 

Instrukcja w sprawie podwykonawców

Wskazówki wbudowania rynien AEROFIX

Pytania i odpowiedzi z 20.03.2013

Pytanie 41: W § 8 pkt. 6 wzoru umowy zapisano iż do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie dokumentów ze strony dostawcy technologii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie iż będzie to termin, który nie spowoduje opóźnienia w terminach realizacji zadania narzuconych przez Zamawiającego Wykonawcy.
Odpowiedź 41:Zamawiający udzielił wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie 3, (spakowne w powyższym pliku z dnia 20.03.2013 )
Pytanie 42: Prosimy o modyfikacje zapisów wzoru umowy § 11 pkt. 1  oraz § 11 pkt. 11 przez zmianę zapisu ,,od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego” na ,,od daty podpisania protokołu odbioru końcowego”, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów w protokole odbioru końcowego mogą być wpisane usterki wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia.

Odpowiedź 42: zmodyfikowany

Pytanie 43: W udostępnionym przedmiarze robót budowlanych brak jest nakładów na wykonanie uszczelnień materiałem PCI Escutan TF. Prosimy o podanie podstaw wyceny dla tych robót oraz ilości robót.

Odpowiedź 43: Nakłady na wykonanie uszczelnień materiałem PCI Escutan TF należy uwzględnić odpowiednio w kosztach pozycji Nr 1 do 5 przedmiaru robót .

siwz - modyfikacja

umowa modyfikacja

Formularze zmodyfikowane

Gwarancja modyfikacja

Gwarancja modyfikacja 2 - 21.03.2013

Ogłoszenie - zmiana

Umowa z uwzględnieniem zmian wynikających z pytań

 

Pytanie 35:Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający gwarantuje ścisłą współpracę ze strony dostawcy technologii z wykonawcą?

Odpowiedź 35: Zamawiający gwarantuje ścisłą współpracę ze strony dostawcy technologii z wykonawcą.

Pytanie 36:Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu  złożenie do oferty kosztorysu ofertowego, nałożenie tego wymogu tj. złożenia kosztorysu ofertowego jedynie w stosunku do wybranego Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przed zawarciem umowy? Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?

Odpowiedź 36: Zamawiający nie odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót).
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający będzie traktował kosztorys ofertowy za uzasadniający merytorycznie oferowaną przez wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego.

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-08 12:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-03-08 12:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-12 10:29
Ilość odsłon: 2447
Repozytorium zmian
drukuj