Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4691146
ostatnia edycja treści:
2024-07-12 10:46:34

Władze i organy spółki

Władze Spółki stanowią:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW :
Prezydent Miasta Torunia

RADA NADZORCZA:
Przewodnicząca: Jolanta Kowalska
Zastępca Przewodniczącej: Artur Zduński
Sekretarz: Zbigniew Czyżniewski

ZARZĄD:
Prezes: Krzysztof Kowalski

Zastępca Prezesa: Grzegorz Brożek
 

PROKURENT:
Marcin Kowallek


Komptencje Zarządu Spółki:

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych lub niniejszą umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością obecnych głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo do określonych czynności prawnych powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) upoważniony jest jeden członek Zarządu.
 5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z osobą do tego upoważnioną (pełnomocnikiem lub prokurentem), a w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy wymagany jest współudział członka Zarządu wraz z osobą do tego upoważnioną (pełnomocnikiem lub prokurentem) z zastrzeżeniem ustępów od 10 do 15.
 6. Do składania oświadczeń powodujących powstanie po stronie Spółki zobowiązań pieniężnych przekraczających kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) a nie przekraczających kwoty 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) wymagane jest pisemne powiadomienie Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
 7. Do składania oświadczeń powodujących powstanie po stronie Spółki zobowiązań pieniężnych przekraczających kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) a nie przekraczających kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymagana jest pisemna zgoda Rady Nadzorczej.
 8. Do składania oświadczeń powodujących powstanie po stronie Spółki zobowiązań pieniężnych przekraczających kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.
 9. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych innych niż powodujących powstanie po stronie Spółki zobowiązań pieniężnych i przekraczających kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) a nie przekraczających kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymagane jest pisemne powiadomienie Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
 10. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych innych niż powodujących powstanie po stronie Spółki zobowiązań pieniężnych i przekraczających kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) a nie przekraczających kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) wymagana jest pisemna zgoda Rady Nadzorczej.
 11. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych innych niż powodujących powstanie po stronie Spółki zobowiązań pieniężnych i przekraczających kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 2. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 3. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki
 6. opiniowanie projektów zmian aktu założycielskiego Spółki wnoszonych przez Zarząd,
 7. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki,
 8. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki,
 9. wyrażanie zgody na ustanowienie prokury;
 10. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd,
 11. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach zbadania na koszt spółki określonych spraw dotyczących działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej).

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz        ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki,
 5. ustalanie wysokości i terminów dopłat,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
 9. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,
 10. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
 11. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego,
 12. tworzenie funduszy celowych,
 13. zmiana umowy Spółki,
 14. uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 15. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przy uwzględnianiu postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.),
 16. inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
 17. wyrażenie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 11 ust. 4a.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował Noemi Olejarczyk 
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-19 11:56
Ilość odsłon: 21070
Repozytorium zmian
drukuj