Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660541
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Władze i organy spółki
2014-06-17 08:32 wykonał: Dariusz Wróblewski typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Władze Spółki stanowią:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW :
Prezydent Miasta Torunia

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący: Paweł Modrzyński
Z-ca Przewodniczącego: Maciej Lipiński
Sekretarz:  Renata Markiewicz

ZARZĄD:
Prezes: Piotr Rozwadowski
Zastępca Prezesa: Grzegorz Brożek


KOMPETENCJE Zarządu Spółki:

  1. prowadzenie sprawy Spółki i reprezentacja Spółki;
  2. wykonywanie wszelkich spraw nie zastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej;
  3. możliwość powoływania pełnomocników;
  4. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga współudziału dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem;
  5. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagana pisemnego powiadomienia Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki;
  6. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych) wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej;

KOMPETENCJE Rady Nadzorczej:

  1. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;
  2. ocenianie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocenianie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  3. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników;
  4. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;
  5. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  6. zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym umów o pracę;
  7. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółk;
  8. opiniowanie projektów zmian umowy Spółki, wnoszonych przez Zarząd;
  9. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
  10. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki;
  11. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

KOMPETENCJE Zgromadzenia Wspólników:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki;
  5. ustalanie wysokości i terminów dopłat;
  6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
  8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów;
  9. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania;
  10. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów;
  11. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładoweg;
  12. tworzenie funduszy celowych;
  13. zmiana umowy Spółki;
  14. uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
  15. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.);
  16. inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował Dariusz Wróblewski 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-17 08:32
Ilość odsłon: 6929
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu