Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4664703
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Deklaracja dostępności
2021-03-08 14:30 wykonał: admin typ akcji: Edycja akapitu artykułu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu informacji publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2006.01.15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.05

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Hejka, aleksandra.hejka@mpo.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 63 98 167. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku głównego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania jest zlokalizowane z boku budynku A znajdującego się przy ulicy Grudziądzkiej 159 i jest specjalnie przystosowane w postaci podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa interesantów odbywa się na parterze w Biurze Obsługi Klienta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W budynku głównym nie ma wind.

Budynek główny posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na parterze.

Dla niepełnosprawnych przy budynku głównym zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe.

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2020-11-11 08:43
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2020-11-11 08:43
Kto zmodyfikował Aleksandra Hejka 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-05 07:30
Ilość odsłon: 80
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu