Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671433
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Władze i organy spółki
2022-02-11 08:02 wykonał: Aleksandra Hejka typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Władze Spółki stanowią:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW :
Prezydent Miasta Torunia

RADA NADZORCZA:
Przewodnicząca: Jolanta Kowalska
Zastępca Przewodniczącej: Artur Zduński
Sekretarz: Zbigniew Czyżniewski

ZARZĄD:
Prezes: Grzegorz Brożek
 

PROKURENT:
Marcin Kowallek


Komptencje Zarządu Spółki:

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych lub niniejszą umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo do określonych czynności prawnych powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) a nie przekraczających 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane są: pisemne powiadomienie Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki oraz współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem,
  a w przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy działanie członka zarządu lub prokurenta.
 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) a nie przekraczających 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagane są: pisemna zgoda Rady Nadzorczej oraz współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem, a w przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy działanie członka zarządu lub prokurenta.
 5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagane są: zgoda Zgromadzenia Wspólników oraz współudział dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem,
  a w przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy działanie członka zarządu lub prokurenta.

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 2. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 3. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 4. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów,
 6. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 7. opiniowanie projektów zmian umowy Spółki, wnoszonych przez Zarząd,
 8. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 9. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki,
 10. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd;
 11. przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz        ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki,
 5. ustalanie wysokości i terminów dopłat,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
 9. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,
 10. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
 11. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego,
 12. tworzenie funduszy celowych,
 13. zmiana umowy Spółki,
 14. uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 15. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przy uwzględnianiu postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.),
 16. inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował Aleksandra Hejka 
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-05 10:41
Ilość odsłon: 14413
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu